Analiza kwalifikacji wymaganych na poszczególne stanowiska cz. II

Obok listy samych stanowisk pracy, dla każdego zidentyfikowanego stanowiska określone zostały kwalifikacje zawodowe w podziale na umiejętności (wiedza + doświadczenie) i cechy psychofizyczne. Zatem otrzymane stanowiska pracy wraz z przypisanymi kwalifikacjami zawodowymi stanowią uproszczone kompetencyjne opisy stanowisk pracy – uproszczone, gdyż bez przeprowadzonego szczegółowego podziału na wymienione na wstępie 4 grupy kwalifikacji zawodowych.

Zgodnie z założeniami projektu, wynikającymi z uwarunkowań organizacyjnych i posiadanych zasobów, wybór stanowisk pracy do standaryzacji został ograniczony do listy 10 stanowisk o charakterze administracyjno-biurowym, nie wymagających specjalistycznej wiedzy i doświadczenia technicznego. Jest to o tyle istotne, że realizacja projektu zakłada również wyraźnie zmniejszenie luki kompetencyjnej osób bezrobotnych, biorących udział w projekcie, przez przeprowadzanie właściwych szkoleń oraz możliwość podjęcia zatrudnienia pilotażowego. Działania takie nie byłyby możliwe do osiągnięcia dla stanowisk wąsko specjalistycznych czy stanowisk wymagających dużego doświadczenia.

W rezultacie, uwzględniając otrzymane wyniki badań oraz ograniczenia wynikające z realizacji projektu, jako najbardziej uzasadniony wydaje się wybór spośród zidentyfikowanych stanowisk pracy tylko takich, które z jednej strony pojawiają się największą liczbę razy, a ponadto nie są stanowiskami bardzo „wymagającymi”. Do wybranej grupy stanowisk należą więc: sprzedawca, księgowy, magazynier, pracownik administracyjny, handlowiec, specjalista ds. obsługi klientów, referent ds. księgowych (asystent), sekretarka, grafik komputerowy, specjalista ds. marketingu.

Dla każdego z powyższych stanowisk określone zostały również wymagane kwalifikacje w podziale na umiejętności oraz cechy psychofizyczne, które powinny zostać uwzględnione przy opracowywaniu standardów. Jednak ze względu na trudności w doborze i weryfikacji osób o wymaganych cechach psychofizycznych, do opracowania standardów kwalifikacji powinny zostać uwzględnione wyłącznie posiadane umiejętności, zaprezentowane poniżej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>