Monthly Archives Sierpień 2015

Rola i znaczenie zidentyfikowanych stanowisk pracy

Tak określona lista zidentyfikowanych stanowisk pracy, wraz z przypisanymi im wymaganymi kwalifikacjami, stanowi punkt wyjścia do realizacji kolejnych celów projektu. W pierwszej kolejności, na podstawie otrzymanych danych opracowane zostaną standardy kwalifikacji zawodowych dla zidentyfikowanych 10 stanowisk pracy tymczasowej. Ponadto, określona lista wymaganych kwalifikacji na dane stanowisko będzie stanowiła również punkt wyjścia do opracowania indywidualnych ścieżek szkoleniowych dla uczestników projektu. Lista określonych wymogów kwalifikacyjnych na wybrane stanowisko w zderzeniu z rzeczywistymi kwalifikacjami uczestnika projektu – potencjalnej osoby, zatrudnionej na tym stanowisku, wskażą rozmiar i poziom luki kompetencyjnej. Natomiast, realizacja szkoleń w ramach projektu powinna przyczynić się w jak największym stopniu do jej minimalizacji.

czytaj więcej

Warunki powodzenia w przekonywaniu cz. II

– Przekonanie, że to przecież moja argumentacja. Podobno niechęć do czyjeś argumentacji polega na tym, że nie wiemy, do czego ona zmierza. Trzeba więc tak umiejętnie zadawać pytania, naprowadzać na naszą tezę aluzjami, analogiami, by wreszcie przekonywany sam doszedł do wniosku, o który nam chodzi:

czytaj więcej

Kultura języka cz. II

Rozróżniamy język naturalny i sztuczny. Język naturalny to taki, którego reguły ukształtowały się zwyczajowo w sposób spontaniczny, a dopiero później ktoś podjął się trudu odtworzenia tych reguł. Język sztuczny został skonstruowany dla jakichś celów, w ten sposób, że z góry zaprojektowano reguły tego języka, np. język esperanto. Współczesne języki narodowe mają zazwyczaj charakter mieszany, częściowo naturalny (zasób słów podstawowych ukształtowanych zwyczajowo) i częściowo sztuczny (zasób słów wprowadzonych do języka w sposób umowny).

Poszczególne grupy zawodowe czy poszczególne społeczności regionalne wytwarzają pewne odmiany języka narodowego, najczęściej w taki sposób, że do podstawowego zasobu słów danego języka dołączają słowa i wyrażenia...

czytaj więcej

Sympatie i antypatie

Sympatia i antypatia są to uczucia, którymi możemy obdarzyć innych ludzi. Uczucia charakteryzuje trwałość, a więc brak w nich jednoznacznych i bezpośrednich uwarunkowań przez aktualną sytuację, a także niejednorodność treściowa (towarzyszą sobie i funkcjonują równolegle różne uczucia). Pojęcia sympatii i antypatii kojarzą nam się z lubieniem kogoś lub nielu- bieniem. Na ogół dzielimy ludzi na tych, których lubimy, i na tych, których nie lubimy. Ale dlaczego tak się dzieje? Trudno jest odpowiedzieć na to pytanie. Potrafimy bez trudności wskazać, co jest obiektem naszej sympatii, a co antypatii, ale nie potrafimy podać powodów, dla których kogoś lubimy, a kogoś nie. Obiekt sympatii i antypatii jest obiektem wyodrębnionym przez podmiot z całego zbioru wszechrzeczy i spostrzegany jest jako ktoś, ze względu na kogo podejmowane są pewne działania. Podmiotowość partnera będącego obiektem uczuć sympatii bądź antypatii jest warunkiem i podstawowym elementem tych właśnie uczuć.

czytaj więcej

Autorytet i sposoby jego zdobywania

Autorytet jest to społeczne uznanie, prestiż osób, grup i instytucji społecznych oparte na cenionych w danym społeczeństwie wartościach w zależności od konkretnych warunków historycznych i poziomu rozwoju tego społeczeństwa. Autorytet mają osoby i instytucje ciszące się uznaniem w danej dziedzinie.

czytaj więcej

Tajemnica zawodowa

Odkrywając przed kimś tajemnice swojego majątku, a niekiedy i duszy klient ufa, że jego rozmówca nie uczyni złego użytku z uzyskanej w trakcie rozmowy wiedzy. Klient ma pełne prawo do poszanowania swej prywatności, usługodawca zaś jest moralnie zobowiązany nie czynić niczego, co mogłoby tę prywatność pogwałcić. Zamiast ’’prawo do prywatności” można posługiwać się znanym już od dawna określeniem ’’dobro klienta”, ’’dobro zakładu”. Otóż w interesie klienta oraz jego najbliższej rodziny leży zachowanie kontroli nad wszelkimi informacjami dotyczącymi przyczyn, charakteru i przebiegu zarówno korzystnych dla niego, jak i niekorzystnych – szczególnie – zmian, które zaszły w jego stanie majątkowym, w sposobie prowadzenia interesu itp. Z tego punktu widzenia wysoce niemoralnym byłoby rozpowszechnianie informacji o tym, że klient ma długi czy problemy ze spłatą kredytów niesolidnych wierzycieli itp. Przekazywanie tego typu informacji o kliencie osobom postronnym, a więc tym, którzy nie są bezpośrednio zainteresowani świadczeniem usługi lub niesieniem pomocy, jest wyjątkową niegodziwością moralną.

czytaj więcej

Osoby poszukujące pracy a szkolenia

Chętnie skorzystałyby one z organizowanych przez tę właśnie instytucję kursów językowych, komputerowych oraz tych, które kształtowałyby umiejętności adekwatne do danego stanowiska pracy. Tylko w jednostkowych przypadkach uważano, że na kursy te powinny kierować niepubliczne instytucje rynku pracy, ale jeśli już to powinny to być przede wszystkim kursy językowe. Równie rzadko powinny to robić – zdaniem respondentów – organizacje pozarządowe, działające na rzecz osób bezrobotnych, przy czym ich domeną winny być kursy komputerowe. W odpowiedziach osób ankietowanych pojawił się również czynnik braku zorientowania w istniejącej na ich obszarze ofercie szkoleniowej, bowiem – co prawda równie rzadko – nie potrafili oni określić podmiotu bądź osoby kierującej na szkolenie lub kurs, przy czym powinien to być przede wszystkim kurs prawa jazdy. Natomiast zdecydowanie częściej sami bezrobotni będą dokonywać wyboru kierunku kształcenia, a będą to głównie kursy prawa jazdy i kształtujące umiejętności specyficzne dla określonego stanowiska pracy. W ogóle natomiast bezrobotni nie wskazali na możliwość skierowania ich przez OHP, co wskazuje na brak informacji o działaniach tej organizacji. A przecież jest to organizacja o charakterze paramilitarnym, która wspomaga aktywność zawodową szczególnie ludzi młodych (w tym również zagrożonych wykluczeniem społecznym) i realizuje bardzo wiele programów, mających charakter przysposobienia zawodowego. Jednocześnie jest to partner dla publicznych instytucji rynku pracy i jego działania powinny być sprzężone z polityką rynku pracy, na danym obszarze.

czytaj więcej