Monthly Archives Sierpień 2015

Podstawowe funkcje etyki zawodowej

– Do zadań etyki zawodowej zaliczyć możemy:

– regulowanie stosunków wewnątrz grupy zawodowej. Chodzi tu o reguły etyki, określające zachowania się względem siebie przedstawicieli danej grupy. Zasady moralne w tym zakresie mają znaczenie dla całej grupy zawodów ekonomicznych, dla poszczególnych przedstawicieli tworzących tę grupę, dla zachowania ich suwerenności, dobrego samopoczucia, bezpieczeństwa itp. W grę wchodzi tu m.in. solidarność zawodowa, wzajemna pomoc, życzliwe przekazywanie wiadomości i umiejętności współpracownikom, zwłaszcza młodszym – uczącym się zawodu,

czytaj więcej

O odporności psychicznej decyduje wiele czynników cz. II

Nadrzędny cel lub cele życiowe, zwane ideami dominującymi, zwiększają również odporność psychiczną. Przez ideę należy rozumieć cel absorbujący człowieka, motywujący go do działania. Dla różnych ludzi mogą być to różne cele, np. skończenie studiów. Istotne znaczenie ma fakt, aby cel, który ma być realizowany, nie przekraczał możliwości osoby, która ma go realizować.

czytaj więcej

Ocena poziomu merytorycznego szkoleń

Chęć do podejmowania kształcenia, niezależnie od jego celu oraz instytucji bądź osoby kierującej na nie, jest również ściśle związana z oceną tego, w jaki sposób przygotowywało ono do pracy zawodowej. Może mieć z tym związek również to, jakie są postawy respondentów wobec możliwości uzyskiwania dodatkowych bądź innych kwalifikacji.

czytaj więcej

ETYKA I POSTAWY ZAWODOWE EKONOMISTY

Tradycje etyki zawodowej, przynajmniej w odniesieniu do niektórych zawodów, sięgają epoki starożytnej. Dotyczy to np. etyki lekarskiej, odległe tradycje ma etyka prawników, naukowców i rzemieślników. Jednak współcześnie problematyka etyki zawodowej uległa znacznemu poszerzeniu i uzyskała ogromną rangę społeczną. Problematyka ta dotyczy już nie tylko grup zawodowych tradycyjnie uchodzących za wyróżnione (lekarze, nauczyciele, wojskowi itp.), lecz również wszelkich grup zawodowych o szerszym znaczeniu społecznym, w tym również nowo tworzących się. Do czynników kształ- tujących zawód i strukturę zawodową zaliczamy:1

czytaj więcej

Wykorzystywanie nietypowych form zatrudnienia

Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzić można, iż firmom MSP z województwa podkarpackiego nie jest obca idea elastycznych form zatrudnienia. Na 100 firm biorących udział w badaniach jedynie 9 nigdy wcześniej nie korzystało z żadnej a-typowej formy zatrudnienia. Jednocześnie ujawniła się wyraźna hierarchia tego typu form zatrudnienia w kontekście częstotliwości ich dotychczasowego wykorzystywania (wykres 1).

czytaj więcej

Normy i role społeczne w stosunkach interpersonalnych cz. II

Wreszcie ostatni rodzaj norm stanowią normy regulujące zachowania. Sporo norm tej kategorii ma charakter rytualny. W naszej kulturze do takich norm należy witanie się, podawanie ręki przy powitaniu i pożegnaniu, składanie życzeń, gratulacji, pytanie o to, jak się partnerowi wiedzie, przekazywanie pozdrowień dla rodziny partnera lub wspólnych znajomych itp. Ceremonialny charakter życia społecznego silnie eksponuje w swoich pracach amerykański psycholog społeczny E. Goffman. Podkreśla on, że istotną normą w scenariuszu zachowań społecznych jest ’’utrzymanie twarzy”, to znaczy przedstawienie siebie w dobrym świetle i umożliwienie tego partnerowi2.

czytaj więcej

Ważny jest styl zapobiegania i rozwiązywania konfliktów

Najogólniej mówiąc, zapobieganie konfliktom polega przede wszystkim na eliminowaniu takich zjawisk, które przez pracowników odczuwane są jako bezpośrednie przyczyny (przeszkody) zarówno w zakresie wywiązywania się z obowiązków, zaspokojenia ambicji zawodowych, jak i osiągania rzetelnych zarobków i zajmowania należnej związanej z własnymi kwalifikacjami pozycji społecznej.

czytaj więcej

Przebieg dyskusji

– 1) Wybór przewodniczącego i zagajenie. Referent może w treści wystąpienia przedstawić możliwie wyczerpująco rozmaite punkty widzenia albo wysunąć i starać się obronić swoją tezę, pozostawiając uczestnikom dyskusji przedstawienie innych poglądów i krytykę swego stanowiska,

czytaj więcej

Rozwój pracy tymczasowej w przyszłości

Możliwy w przyszłości rozwój pracy tymczasowej oraz dotychczasowa niewielka jej stosowalność, a także podawane przez pracodawców powody braku zatrudniania pracowników w tej formie, wskazały na konieczność bliższego przyjrzenia się ocenie przez pracodawców wybranych kompetencji i kwalifikacji pracobiorców tego typu w odniesieniu do pracowników zatrudnionych na stałe. Przeprowadzona analiza porównawcza w przypadku większości aspektów wypada na korzyść tych ostatnich. Lepiej ocenieni zostali pracownicy zatrudnieni na stałe w następujących wymiarach: „chęć podnoszenia kwalifikacji”, „umiejętność współpracy”, „lojalność wobec pracodawcy”, „umiejętność organizowani sobie pracy” oraz „umiejętność tworzenia dobrego obrazu firmy”. W przypadku wymienionych płaszczyzn w odniesieniu do pracowników tymczasowych nad ocenami pozytywnymi (raczej lepsi i lepsi) lub neutralnymi (ani lepsi, ani gorsi) przeważają oceny negatywne (raczej gorsi, zdecydowanie gorsi). Brak różnic między obiema grupami zatrudnionych dotyczył takich aspektów oceny, jak: „wiedza fachowa”, „samodzielność w podejmowaniu decyzji”, „doświadczenie zawodowe”, „dyspozycyjność”, „umiejętność adaptacji” oraz „umiejętność kierowania ludźmi” oraz „komunikatywność”. W tym przypadku nad ocenami pozytywnymi lub negatywnymi przeważały oceny neutralne (ani lepsi, ani gorsi).

czytaj więcej