Wykorzystywanie nietypowych form zatrudnienia

Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzić można, iż firmom MSP z województwa podkarpackiego nie jest obca idea elastycznych form zatrudnienia. Na 100 firm biorących udział w badaniach jedynie 9 nigdy wcześniej nie korzystało z żadnej a-typowej formy zatrudnienia. Jednocześnie ujawniła się wyraźna hierarchia tego typu form zatrudnienia w kontekście częstotliwości ich dotychczasowego wykorzystywania (wykres 1).

Spośród różnych nietypowych form zatrudnienia i organizacji w badanych przedsiębiorstwach w przeszłości najczęściej stosowane były umowy na czas określony, z których do chwili obecnej skorzystało aż 73% wszystkich badanych firm. Drugą – pod względem częstości dotychczasowego wykorzystywania – nietypową formą zatrudnienia jest kontraktowanie pracy (51%), trzecią zatrudnienie w niepełnym wymiarze godzin (29%), czwartą zaś dzielenie pracy (18%). Takie nietypowe formy organizacji pracy, jak: praca w domu, praca na wezwanie, telepraca czy wypożyczanie pracowników wykorzystywane były jedynie przez śladową liczbę firm (nie więcej niż 3%).

W zakresie badanej zmiennej (możliwość wykorzystania elastycznych form zatrudnienia i organizacji pracy) nie wystąpiła ponadto żadna większa zmiana, zarówno w odniesieniu do okresu bieżącego, jak i przyszłości. Także w przypadku pytania o wykorzystywanie nietypowych form pracy w chwili obecnej, najwięcej firm zadeklarowało korzystanie z umów na czas określony, z tej formy zatrudnienia korzysta 70% badanych firm. Drugą pod względem powszechności występowania formą nietypowego zatrudnienia jest kontraktowanie pracy (wykorzystuje je aktualnie 41% badanych firm), trzecią zatrudnienie w niepełnym wymiarze godzin (24%), czwartą zaś dzielenie pracy (19%). Z innych elastycznych form organizacji pracy, takich jak: wypożyczanie pracowników, praca na wezwanie, telepraca czy praca w domu korzysta jedynie śladowa liczba firm (nie więcej niż 4%). Również w kontekście przyszłości (najbliższych 12 miesięcy) największa liczba firm zamierza korzystać z umów na czas określony (74%) oraz z kontraktowania pracy (55%). Stosunkowo znaczna liczba firm planuje wykorzystywać w przyszłości zatrudnienie w niepełnym wymiarze pracy (28%), wypożyczanie pracowników (22%) oraz dzielenie pracy (19%). Pozostałe nietypowe formy pra cy wykorzystywane będą jedynie przez niewielką liczbę firm lub instytucji (nie więcej niż 5%).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>