Monthly Archives Lipiec 2017

Najbliższe plany szkoleniowe bezrobotnych

Niska aktywność edukacyjna badanej populacji w okresie bezpośrednio poprzedzającym badanie kwestionariuszowe prawdopodobnie nie ulegnie zmianie w ciągu najbliższych 3 miesięcy, bowiem prawie 60% respondentów (620 osób) nie zadeklarowało w tym czasie możliwości skorzystania z jakiejkolwiek oferty edukacyjnej. Byli to zarówno mężczyźni, jak i kobiety, przy czym w negatywnych deklaracjach dominowały właśnie te ostatnie. Bezrobotni, którzy nie chcieli brać udziału w najbliższym czasie w szkoleniach mieszkali przede wszystkim w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców, byli w wieku powyżej 60 lat, chociaż negatywne deklaracje podawali również ludzie młodsi, to znaczy w wieku 56-60 lat, 36-40 lat lub jeszcze rzadziej – 46-50 lat. Prezentowali oni również zróżnicowane poziomy wykształcenia, od zasadniczego zawodowego przez średnie zawodowe, aż po wyższe. Taki rozkład odpowiedzi i związków korelacyjnych wskazuje na to, że mimo pewnej dywersyfikacji populacji niezainteresowanej szkoleniami, potwierdzają się prawidłowości, zaobserwowane już we wcześniejszej praktyce.

czytaj więcej

Pożyczki dla bezrobotnych – czy są możliwe?

Osoby bezrobotne potrzebują pożyczek. Nie zawsze jednak mają na nie szanse. Rodziny nie mogą im pomóc zazwyczaj, a osoby samotne są zdane zupełnie na siebie. Pomoc jest potrzebna, ale bank bezrobotnej osobie kredytu nie udzieli. Wówczas ze wsparciem przychodzą różne firmy pozabankowe. One mają szeroką ofertę i spokojnie mogą z niej korzystać. Bezrobotny nie dostanie dużej pożyczki, ale może liczyć na kilkaset złotych wsparcia. Za te pieniądze skończy odpowiedni kurs, nauczy się praktycznych umiejętności, które przydadzą się w nowej pracy. Jest to całkiem oczywista sprawa. Po miesiącu lub dwóch odda pieniądze, a kwalifikacje będą mu potrzebne przez długi czas. Warto zatem zadbać o uzyskanie najlepszych pożyczek dla osób bezrobotnych, bo one są na pewno potrzebne...

czytaj więcej

Darowizna – daj i zapłać podatek

Darowizna czasami wymaga opłacenia podatku. Nie musi to być bardzo wielka kwota, lecz koniecznie trzeba ją uiścić. Firmy czasami przekazują darowiznę szkołom lub ośrodkom wychowawczym – nie musi to być kwota pieniędzy, lecz musi to być rzecz taka, jak komputer, drukarka, urządzenie wielofunkcyjne. Można podarować zestaw używanych lub nowych komputerów. Można podarować rzeczy i pieniądze rodzinie lub osobom obcym. One na pewno poradzą sobie nawet wtedy, gdy będą musiały zapłacić podatek od takiej darowizny.

czytaj więcej

Marzenia bezrobotnych

Jak więc widać, zaprezentowana klasyfikacja w sposób mało istotny różni się od dotychczasowych kierunków aktywności edukacyjnej respondentów, które zostały ukazane na początku ekspertyzy. Wskazuje to na stale występujące zainteresowanie posiadaniem umiejętności, które, zdaniem respondentów, są najbardziej przydatne w uzyskaniu zatrudnienia. Podobna jest również struktura według płci, wieku, miejsca zamieszkania oraz wykształcenia. Powstaje pytanie o to, czy ma to odzwierciedlenie w sytuacji na rynku pracy województwa podkarpackiego – wydaje się, że jedynie w sposób ogólny. Podwyższanie kwalifikacji w posługiwaniu się komputerem czy doskonalenie umiejętności językowych jest raczej działaniem wpływającym na podniesienie pozycji konkurencyjnej bezrobotnego, a nie gwarancją uzyskania pracy. Prezentowana struktura wskazuje więc na to, że generalnie bezrobotni nie mają szczegółowych informacji o sytuacji na rynku pracy województwa podkarpackiego, a ich działania w związku z powyższym mogą mieć jedynie charakter intuicyjny.

czytaj więcej

Kultura organizacyjna w perspektywie porównawczej cz. II

Część badaczy uważa, że procesy gospodarczej integracji sprzyjają powstawaniu swoistej ponadnarodowej kultury. Fenomen ten uzyskał już swoją nazwę – autor modnego bestsellera nazwał go… „macdonaldyzacją” społeczeństw, wprost nawiązując do oszałamiającej kariery sieci McDonald’s ponad wszelkimi kulturowymi granicami. Przykładem tej tendencji jest także międzynarodowa kariera niektórych produktów (coca-cola, karta walentyn- kowa czy „fast-foody”) i usług (karta płatnicza, telefonia komórkowa, usługi turystyczne). Nie można jednak lekceważyć faktu, że korzystanie z tych samych produktów czy usług niekoniecznie musi mieć takie samo znaczenie dla konsumentów w różnych krajach (np. telefon komórkowy może być postrzegany jako narzędzie pracy albo jako wyznacznik społecznego statusu).

czytaj więcej

Kultura organizacji a strategia

Strategie przedsiębiorstw można analizować z wielu punktów widzenia. Bez względu jednak na wszelkiego rodzaju typologie czy klasyfikacje, bezsporna wydaje się jedna cecha każdej strategii: u jej podstaw leżą określone założenia i wartości. Takjak każdy człowiek ma swój cień, tak każda organizacja ma swoją metaforę.

czytaj więcej

Kształtowanie struktury dywizjonalnej cz. II

Część procesu przystosowywania się filii do tych zmian następuje poprzez decentralizację. MNEC (przedsiębiorstwo międzynarodowe) dąży do dostosowania swoich funkcji w zakresie ZZL do specyficznych wymagań każdego kraju. To niejako naturalnie silnie oddziałuje na korporacyjne funkcje ZZL. Linie przerywane na rysunkach 5 i 6 oznaczają rozmieszczenie tych funkcji. Jak wskazują kierunki strzałek, występuje wzrastająca decentralizacja odpowiedzialności miejscowych pracowników w każdej filii za decyzje personalne, połączona z występowaniem Działu ZZL na szczeblu korporacji, spełniającego funkcje kontrolne i interweniującego w lokalne problemy personalne tylko w wyjątkowych przypadkach.

czytaj więcej

Kosmetyka wewnętrzna – obraz samego siebie

W niektórych kręgach kulturowych utrwaliło się przekonanie, że uroda przyrodzona może być doskonalsza dzięki higienie osobistej i zabiegom kosmetycznym. Zupełnie pomija się w tych kalkulacjach czynnik wewnętrzny, jakim jest psychika, osobowość, a w tym szczególnie stosunek do samego siebie. Od tego, jak człowiek postrzega siebie, zależy jego stosunek do własnej osoby oraz konkretne postępowanie wobec siebie, w tym wobec własnego wyglądu.

czytaj więcej

Inne uwarunkowania racjonalnej dyskusji

– 1) . Potrzeba uzasadnień. Dyskusja może być rzeczowa i skuteczna, jeśli stwierdzenia nasze będą należycie uzasadnione. Zasada racji dostatecznej postuluje, by uzasadniać wypowiadane sądy oraz ustosunkowywać się krytycznie do słyszanych wywodów, a w razie wątpliwości żądać uzasadnienia:

czytaj więcej

Identyfikacja stanowisk pracy tymczasowej w przedsiębiorstwach cz. II

Spośród badanych przedsiębiorstw deklarujących istnienie stanowisk pracy tymczasowej, które można poddać standaryzacji, aż 55% to mikroprzedsiębior- stwa, zatrudniające nie więcej niż 9 osób. Jednocześnie wśród tej grupy podmiotów jest największy odsetek tych, które zadeklarowały brak takich stanowisk (11%) lub niemożność ich jednoznacznej identyfikacji (4%). Ponadto, niższy odsetek przedsiębiorstw udzielających pozytywnych odpowiedzi w stosunku do całkowitego ich odsetka pokazuje, że udział tej grupy zakładów w identyfikacji stanowisk do standaryzacji jest proporcjonalnie mniejszy od udziału w całej grupie firm. Natomiast w przypadku przedsiębiorstw należących do pozostałych grup zatrudnienia, struktura uzyskanych pozytywnych odpowiedzi w zakresie identyfikacji stanowisk pracy według grup jest większa od całkowitego odsetka przedsiębiorstw objętych badaniem w odpowiednich grupach zatrudnienia.

czytaj więcej

Firmy i wykorzysytwanie pracy tymczasowej

Jak zostało już wspomniane, podstawowym czynnikiem wspomagającym rozwój pracy tymczasowej jest gotowość firm do jej wykorzystywania w praktycznej działalności. Dlatego zasadniczym celem zrealizowanego badania było określenie skłonności pracodawców z sektora MŚP do stosowania nietypowych form zatrudnienia, ze szczególnym uwzględnieniem pracy czasowej oraz rozpoznanie podstawowych barier uniemożliwiających jej stosowanie. W związku z tym interesowały nas przede wszystkim dotychczasowe doświadczenia pracodawców MŚP w zakresie zatrudniania pracowników, ze szczególnym uwzględnieniem pracowników tymczasowych: podstawowe bariery powstrzymujące ich przed stosowaniem zatrudnienia tymczasowego: dokonywane przez kadrę zarządzającą oceny kwalifikacji osób, które pracowały u nich w tej formie zatrudnienia: czynniki wpływające na możliwość wykorzystania pracowników tymczasowych w poszczególnych firmach oraz oczekiwania wobec pracowników tymczasowych. Ze względu jednak na to, że praca tymczasowa stanowi jedną z nietypowych form zatrudnienia i organizacji pracy, pierwszy fragment artykułu poświęcony zostanie także innym przejawom zainteresowania pracodawców atypowymi formami zatrudnienia.

czytaj więcej