Firmy i wykorzysytwanie pracy tymczasowej

Jak zostało już wspomniane, podstawowym czynnikiem wspomagającym rozwój pracy tymczasowej jest gotowość firm do jej wykorzystywania w praktycznej działalności. Dlatego zasadniczym celem zrealizowanego badania było określenie skłonności pracodawców z sektora MŚP do stosowania nietypowych form zatrudnienia, ze szczególnym uwzględnieniem pracy czasowej oraz rozpoznanie podstawowych barier uniemożliwiających jej stosowanie. W związku z tym interesowały nas przede wszystkim dotychczasowe doświadczenia pracodawców MŚP w zakresie zatrudniania pracowników, ze szczególnym uwzględnieniem pracowników tymczasowych: podstawowe bariery powstrzymujące ich przed stosowaniem zatrudnienia tymczasowego: dokonywane przez kadrę zarządzającą oceny kwalifikacji osób, które pracowały u nich w tej formie zatrudnienia: czynniki wpływające na możliwość wykorzystania pracowników tymczasowych w poszczególnych firmach oraz oczekiwania wobec pracowników tymczasowych. Ze względu jednak na to, że praca tymczasowa stanowi jedną z nietypowych form zatrudnienia i organizacji pracy, pierwszy fragment artykułu poświęcony zostanie także innym przejawom zainteresowania pracodawców atypowymi formami zatrudnienia.

Ze względu na specyficzną problematykę badawczą dobór próby nie miał charakteru losowego, lecz celowy. Firmy wybrane do badania spełniać miały następujące kryteria: musiały należeć do kategorii małych i średnich przedsiębiorstw (MSP), zdefiniowanej zgodnie z rozporządzeniem Komisji Europejskiej nr 364 z 25 lutego 2004 r.: zatrudniać w przeszłości lub w chwili obecnej pracowników tymczasowych, lub też wykazywać chęć do ich zatrudnienia w przyszłości. Narzędziem badawczym był kwestionariusz wywiadu składający się z trzech części dotyczących: zmian w zatrudnieniu, elastycznych form pracy, pracy tymczasowej w firmie. Badaniami objęto łącznie 100 firm z obszaru województwa podkarpackiego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>