Przedmiot badań – sektor MSP

Przedmiotem analizowanych badań, przeprowadzonych w ramach projektu, była analiza i identyfikacja wśród pracodawców, reprezentujących sektor MSP, stanowisk pracy, na których, ich zdaniem, możliwe jest zatrudnienie w formie pracy tymczasowej, a które to stanowiska nadają się do standaryzacji, tzn. możliwe jest jasne i jednoznaczne określenie kryteriów kwalifikacji, które muszą spełniać pracownicy podejmujący pracę na tym stanowisku w formie pracy tymczasowej. Ze względu na założenia projektu, szczególny nacisk położony został na stanowiska pracy o charakterze administracyjno-biurowym.

Przedmiotem badań było także określenie przyczyn występowania barier i trudności w identyfikacji stanowisk pracy tymczasowej nadających się do standaryzacji. Wreszcie, badania dostarczyły informacji od pracodawców, który instytucje, ich zdaniem, powinny szkolić pracowników tymczasowych oraz wystawiać certyfikaty posiadanych kwalifikacji na konkretne stanowiska pracy tymczasowej.

Z kryterium przedmiotowym wiąże ściśle się kryterium podmiotowe. Ze względu na specyfikę projektu, który dotyczy nadal stosunkowo mało popularnej metody zatrudniania – pracy tymczasowej, metodologia doboru próby do badań nie mogła mieć charakteru losowego. Zatem, dobór próby do badań miał charakter celowy, zakwalifikowani do niej zostali pracodawcy – przedsiębiorstwa, które spełniają następujące kryteria:

– należą do kategorii małych i średnich przedsiębiorstw (MSP), zdefiniowanej zgodnie z rozporządzeniem Komisji Europejskiej nr 364 z dnia 25 lutego 2004 r.

– mają siedzibę na terenie województwa podkarpackiego w podziale na 5 obszarów objętych badaniem,

– deklarują zainteresowanie stosowaniem pracy tymczasowej (w przeszłości, obecnie lub w przyszłości).

Uwzględniając powyższe kryteria, badania przeprowadzone zostały na próbie 100 przedsiębiorstw należących do sektora MSP z terenu województwa podkarpackiego. Badaniem objęto przedsiębiorstwa mające siedzibę na terenie jednego z 5 obszarów badań: powiatu rzeszowskiego, powiatu leżajskiego, powiatu mieleckiego, powiatu krośnieńskiego oraz powiatu leskiego i bieszczadzkiego, przy czym z każdego terenu wybranych zostało 20 przedsiębiorstw. Taki dobór przedsiębiorstw odpowiada strukturze i charakterowi województwa podkarpackiego, które jest mocno zróżnicowane obszarowo pod względem poziom rozwoju i charakteru przedsiębiorczości.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>