Inne uwarunkowania racjonalnej dyskusji

– 1) . Potrzeba uzasadnień. Dyskusja może być rzeczowa i skuteczna, jeśli stwierdzenia nasze będą należycie uzasadnione. Zasada racji dostatecznej postuluje, by uzasadniać wypowiadane sądy oraz ustosunkowywać się krytycznie do słyszanych wywodów, a w razie wątpliwości żądać uzasadnienia:

– 2) . Konieczność stosowania argumentów w racjonalnej dyskusji. W strukturze argumentacji wyróżniamy dwa człony – żądanie oraz argument. W żądaniu obserwujemy obecność tezy (teza mieści się w żądaniu). Kiedy ekonomista powiada: ”Ta transakcja jest bardzo interesująca, ponieważ stwarza podstawy rozwoju zakładu”, to mamy do czynienia z wypowiedzią, w której argument uzasadnia tezę. Czy jednak zawsze tak jest? I w jakim stosunku pozostaje argument do żądania? Otóż mamy zazwyczaj dwa rodzaje argumentów: wykazujące związek z tezą, uzasadniające tezę jak w podanym przykładzie oraz nie wykazujące takiego związku, a więc nie uzasadniające tezy, np. ”Ta transakcja jest bardzo interesująca, bo tak twierdzą inni ekonomiści, z którymi rozmawiałem”. Mamy zatem dwa rodzaje argumentów racjonalnych: pierwszy zaliczamy do rzeczowych, drugi do nierzeczowych. Są przypadki, gdy argumentacja nierzeczowa jest równie przekonywująca jak rzeczowa, np. gdy doradca ekonomiczny czy główny księgowy podczas rozmów z kontrahentem powie swojemu dyrektorowi: ’’jestem pewien, że ten kontrakt jest dla nas korzystny”:

– 3) . Waga dowodu. Oto reguły związane z ciężarem dowodu:

– a) obowiązek udowodnienia spoczywa na osobie wysuwającej w dyskusji jakieś żądanie, a w szczególnym przypadku twierdzenie, chyba że będzie to oczywistość przyjęta bez uzasadnienia:

– b) oponent nie musi atakować nie uzasadnionej dostatecznie tezy, może jej wprost nie przyjąć, żądając ewentualnie uzasadnienia, jeśli to jest w jakiś sposób potrzebne w przyjętej taktyce:

– c) w przypadku odrzucenia nieuzasadnionego żądania (np. bądź przekonany, że ta strategia ekonomiczna nie ma sensu, bo wolimy tradycyjne i sprawdzone…), przeciwnik nie ma obowiązku żadnego dodatkowego tłumaczenia swojego stanowiska:

– d) odpowiedź pytaniem na pytanie jest próbą przerzucenia ciężaru dowodu na przeciwnika, ale od niego zależy, czy będzie chciał przyjąć obowiązek udowodnienia na siebie. Może odmówić i egzekwować uzasadnienie:

– 4). Zabieranie głosu. W dyskusji prowadzonej przez przewodniczącego powiedzieć swoje zdanie można dopiero po otrzymaniu jego zezwolenia:

– w kwesti formalnej poza kolejnością zgłoszeń do dyskusji. Kwestie formalne, to wszelkiego rodzaju sprawy związane z formą prowadzenia dyskusji, a nie ich treścią, np. z kolejnością omawianych zagadnień, przedłużeniem lub odroczeniem dyskusji, zrobieniem przerwy,

– w kwestiach merytorycznych, dotyczących roztrząsanego tematu, według kolejności zgłoszeń.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>