Monthly Archives Lipiec 2017

Częstość koszystania z nietypowych form pracy

Uzyskane w trakcie referowanych badań wyniki, dotyczące częstości korzystania z różnych nietypowych form pracy, pokrywają się z rezultatami innych prowadzonych w Polsce analiz. W badaniach prowadzonych przez IPiSS na próbie 264 firm, zrealizowanych na przełomie lat 2001/2002, zdecydowanie najczęściej stosowanymi elastycznymi formami pracy były kontraktowanie pracy oraz praca na czas określony. Zdecydowanie mniej firm wykorzystywało w swojej codziennej działalności dzielenie pracy, pracę na wezwanie, pracę dorywczą, wypożyczanie pracowników, pracę tymczasową czy pracę w domu (Sobocka-Szczapa 2003: Kryńska 2003). Także w przeprowadzonych na reprezentatywnej próbie 360 przedsiębiorstw MSP z obszaru województwa podkarpackiego w badaniach CATI otrzymano niemal identyczną hierarchię nietypowych form zatrudnienia8. Do najczęściej wykorzystywanych nietypowych form zatrudnienia należały umowy na czas określony. Rzadziej stosowane było kontraktowanie pracy czy zatrudnienie w niepełnym wymiarze. Pozostałe formy były wykorzystywane wyjątkowo rzadko. Chodzi tu o dzielenie pracy, pracę na wezwanie, pracę w domu, telepracę czy wypożyczanie pracowników.

czytaj więcej

Cechy osobowości

Dana osobowość jest oczywiście produktem swego rozwoju, lecz ocenia się ją czy też charakteryzuje według tego, w jaki sposób przejawia się ona aktualnie. Zgodnie z rozwojowym i sytuacyjnym punktem widzenia możemy powiedzieć, że aktualną osobowość można zrozumieć na podstawie jej historii rozwoju, a określić na podstawie aktualnych działań. Tak więc interesuje nas, w jaki sposób dana osoba obecnie układa swe stosunki z innymi ludźmi, chociaż mogła ona wieloma drogami dojść do tego, jaka jest w tej chwili.

czytaj więcej