Podstawowe funkcje etyki zawodowej

– Do zadań etyki zawodowej zaliczyć możemy:

– regulowanie stosunków wewnątrz grupy zawodowej. Chodzi tu o reguły etyki, określające zachowania się względem siebie przedstawicieli danej grupy. Zasady moralne w tym zakresie mają znaczenie dla całej grupy zawodów ekonomicznych, dla poszczególnych przedstawicieli tworzących tę grupę, dla zachowania ich suwerenności, dobrego samopoczucia, bezpieczeństwa itp. W grę wchodzi tu m.in. solidarność zawodowa, wzajemna pomoc, życzliwe przekazywanie wiadomości i umiejętności współpracownikom, zwłaszcza młodszym – uczącym się zawodu,

– określenie stosunku przedstawicieli zawodu do przedmiotu pracy, zwłaszcza jeśli stanowi go bezpośrednio jednostka ludzka, tzn. jeśli zadaniem jest ochrona i realizacja określonych dóbr owego człowieka (zdrowie, życie, uroda, majątek, poszanowanie godności itp.),

– zabezpieczenie przedstawicieli poszczególnych zawodów lub specjalności przed szczególnie zagrażającymi im niebezpieczeństwami moralnymi i pokusami, przed możliwością swoistych nadużyć moralnych wiążących się z charakterem wykonywanej pracy. W zawodach ekonomicznych na przykład pokusa może powstać w sytuacji dostrzeżenia możliwości nadużyć np. w stosunku do własności – przywłaszczenie mienia właściciela zakładu itp.,

– podnoszenie prestiżu grupy zawodowej w opinii społeczeństwa. Prestiż społeczny oznacza dla grupy zawodowej możliwość wyższych dochodów i satysfakcję moralną, zaspakaja potrzebę znaczenia oraz usprawnia funkcjonowanie całej grupy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>