Ocena poziomu merytorycznego szkoleń

Chęć do podejmowania kształcenia, niezależnie od jego celu oraz instytucji bądź osoby kierującej na nie, jest również ściśle związana z oceną tego, w jaki sposób przygotowywało ono do pracy zawodowej. Może mieć z tym związek również to, jakie są postawy respondentów wobec możliwości uzyskiwania dodatkowych bądź innych kwalifikacji.

Jak wynika z przeprowadzonych badań kwestionariuszowych, prawie 60% wszystkich respondentów, którzy zadeklarowali uczestnictwo w kursach lub szkoleniach, uważało, że przygotowały ich one w sposób prawidłowy do wykonywania zadań w pracy zawodowej (tabela 11). Sądziły tak znacznie częściej kobiety, mieszkańcy miast powyżej 100 tys. mieszkańców, ludzie młodzi oraz poszukujące pracy osoby z wykształceniem wyższym i średnim ogólnokształcącym. Być może był to właśnie powód ich uczestnictwa w tego rodzaju kształceniu w ostatnim roku. Inni, zniechęceni wcześniejszymi nienajlepszymi doświadczeniami, po prostu ograniczyli swoją aktywność edukacyjną.

Jak wynika z danych zaprezentowanych w tabeli, łączny udział odpowiedzi wskazujących na zadowolenie z zawartości merytorycznych szkoleń (odpowiedzi „tak” i „raczej tak”) wyniosła ponad 80%. Ankietowali uzasadniali swoje zadowolenie przede wszystkim dużym udziałem zajęć praktycznych, nabywaniem nowych umiejętności, zdobywaniem doświadczenia w wykonywaniu zawodu, co powodowało podwyższenie efektów pracy, zwiększeniem wiedzy, zwiększeniem szansy na zatrudnienie12 oraz wysokim poziomem merytorycznego przygotowania wykładowców.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>