Rozwój pracy tymczasowej w przyszłości

Możliwy w przyszłości rozwój pracy tymczasowej oraz dotychczasowa niewielka jej stosowalność, a także podawane przez pracodawców powody braku zatrudniania pracowników w tej formie, wskazały na konieczność bliższego przyjrzenia się ocenie przez pracodawców wybranych kompetencji i kwalifikacji pracobiorców tego typu w odniesieniu do pracowników zatrudnionych na stałe. Przeprowadzona analiza porównawcza w przypadku większości aspektów wypada na korzyść tych ostatnich. Lepiej ocenieni zostali pracownicy zatrudnieni na stałe w następujących wymiarach: „chęć podnoszenia kwalifikacji”, „umiejętność współpracy”, „lojalność wobec pracodawcy”, „umiejętność organizowani sobie pracy” oraz „umiejętność tworzenia dobrego obrazu firmy”. W przypadku wymienionych płaszczyzn w odniesieniu do pracowników tymczasowych nad ocenami pozytywnymi (raczej lepsi i lepsi) lub neutralnymi (ani lepsi, ani gorsi) przeważają oceny negatywne (raczej gorsi, zdecydowanie gorsi). Brak różnic między obiema grupami zatrudnionych dotyczył takich aspektów oceny, jak: „wiedza fachowa”, „samodzielność w podejmowaniu decyzji”, „doświadczenie zawodowe”, „dyspozycyjność”, „umiejętność adaptacji” oraz „umiejętność kierowania ludźmi” oraz „komunikatywność”. W tym przypadku nad ocenami pozytywnymi lub negatywnymi przeważały oceny neutralne (ani lepsi, ani gorsi).

Uogólniając, powiedzieć można, iż lepiej oceniani byli pracownicy zatrudnieni na stałe w tych aspektach, które wiążą się z ich zaangażowaniem w pracę przez podnoszenie kwalifikacji, lojalność i tworzenie dobrego obrazu firmy. Z kolei na porównywalnym poziomie są te aspekty, które – ogólnie nazwać można – wiedzą i umiejętnościami pracowników.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>