Rola i znaczenie zidentyfikowanych stanowisk pracy

Tak określona lista zidentyfikowanych stanowisk pracy, wraz z przypisanymi im wymaganymi kwalifikacjami, stanowi punkt wyjścia do realizacji kolejnych celów projektu. W pierwszej kolejności, na podstawie otrzymanych danych opracowane zostaną standardy kwalifikacji zawodowych dla zidentyfikowanych 10 stanowisk pracy tymczasowej. Ponadto, określona lista wymaganych kwalifikacji na dane stanowisko będzie stanowiła również punkt wyjścia do opracowania indywidualnych ścieżek szkoleniowych dla uczestników projektu. Lista określonych wymogów kwalifikacyjnych na wybrane stanowisko w zderzeniu z rzeczywistymi kwalifikacjami uczestnika projektu – potencjalnej osoby, zatrudnionej na tym stanowisku, wskażą rozmiar i poziom luki kompetencyjnej. Natomiast, realizacja szkoleń w ramach projektu powinna przyczynić się w jak największym stopniu do jej minimalizacji.

Podsumowując można stwierdzić, że rola i znaczenie zidentyfikowanych samych stanowisk pracy, nadających się do standaryzacji, jak również określenie wymagań kompetencyjnych dla każdego stanowiska stanowią wartość samą w sobie, a ponadto niezbędny element powodzenia realizacji projektu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>