Analiza kwalifikacji wymaganych na poszczególne stanowiska

Wreszcie, analiza otrzymanych wyników w dużym stopniu skoncentrowana została na analizie kwalifikacji wymaganych na poszczególne stanowiska według podziału kwalifikacji na umiejętności (nabyte) oraz cechy psychofizyczne (wrodzone). Wśród umiejętności nabytych wyróżnione zostały te związane z wiedzą, np. wykształcenie, znajomość obsługi komputera, znajomość obsługi urządzeń biurowych, znajomość języka obcego itp., oraz związane z posiadanym doświadczeniem, np. doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku, umiejętność obsługi klienta, umiejętność pracy w zespole, umiejętność organizacji pracy. Główny problem polegał na jednoznacznym określeniu wymaganych cech psychofizycznych na danym stanowisku oraz możliwości ich kształtowania wśród uczestników projektu na dalszym etapie jego realizacji. W rezultacie, w analizie kwalifikacji wymaganych na danym stanowisku odniesiono się wyłącznie do umiejętności wyuczonych lub nabytych w drodze doświadczenia zawodowego, pomijając przy tym świadomie cechy psychofizyczne.

W wyniku przeprowadzonych badań otrzymano listę zidentyfikowanych przez przedsiębiorców stanowisk pracy tymczasowej, które można poddać standaryzacji. Lista ta nie jest z pewnością listą wyczerpującą. W każdym z badanych przedsiębiorstw możliwe było wskazanie kolejnych stanowisk. Jednak ich wykaz pokazuje również, na jakie stanowiska pracy badani przedsiębiorcy będą mogli zatrudniać pracowników tymczasowych. Zatem otrzymane dane mają dużą wartość informacyjną nie tylko w aspekcie realizacji samego projektu, ale również, a może przede wszystkim, w kontekście popularyzacji i promowania wykorzystania elastycznych form zatrudnienia w Polsce i regionie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>