Bariery identyfikacji stanowisk pracy tymczasowej do standaryzacji

Wśród badanych przedsiębiorstw deklarujących brak istnienia stanowisk pracy tymczasowej możliwych do standaryzacji, 8 pracodawców podało przyczyny braku możliwości zidentyfikowania takich stanowisk. Do głównych przyczyn – trudności należy zaliczyć:

– wielkość firmy,

– wielkość firmy – pracownicy muszą wykazywać dużą samodzielność,

– duża różnorodność produkowanych wyrobów i świadczonych usług – konieczna uniwersalność,

– konieczność ciągłego dostosowywania się do potrzeb klientów – szybkie zmiany na rynku,

– zakresy obowiązków poszczególnych stanowisk mieszają się,

– przekazanie takich obowiązków na zewnątrz,

– konieczna znajomość specyfiki danej firmy – niezbędny czas i zaangażowanie,

– nie ma potrzeby wprowadzania takich rozwiązań.

Pracodawcy, wymieniając jako jedną z przyczyn wielkość firmy, w obu przypadkach mieli na myśli małe zatrudnienie, co powoduje, że jeden pracownik jest zobowiązany do samodzielnego wykonywania wielu czynności, a zatem musi wykazywać się dużą uniwersalnością. Ponadto, szybkość zmian wymaga ciągłego dostosowywania się do potrzeb klientów, co również wymaga czasu i dużego zaangażowania.

Jako przyczynę pracodawcy wskazali również przekazywanie obowiązków, które, ich zdaniem, można by poddać standaryzacji na zewnątrz. Są to przede wszystkim prace biurowe oraz obsługa księgowa.

Ostatnią z przyczyn braku identyfikacji takich stanowisk jest, zdaniem przedsiębiorców, brak potrzeby wprowadzania takich rozwiązań. Przyczyna ta wynika przede wszystkim z braku wiedzy na temat wykorzystywania pracy tymczasowej. Przedsiębiorcy, nie chcąc bezpośrednio przyznać się do braku znajomości elastycznych form zatrudnienia, a w szczególności pracy tymczasowej, wymieniali inne przyczyny, w tym przede wszystkim brak potrzeby stosowania, również wielkość firmy. Wśród przedsiębiorców panuje przekonanie, że na stosowanie alternatywnych form zatrudnienia (praca tymczasowa jest do takich zaliczana) mogą sobie pozwolić wyłącznie firmy średnie i duże, natomiast firm małych na to nie stać. W rzeczywistości jest to sygnałem niskiej wiedzy na ten temat, gdyż to właśnie małym firmom w szczególności takie formy zatrudnienia mogą się opłacić.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>