Cele i kierunki kształcenia

Niewielka grupa tych, którzy uczestniczyli w szkoleniach w ciągu ostatniego roku (94 osoby, tj. 9,0%), deklarowała przede wszystkim podwyższenie kwalifikacji oraz ich zmianę. Podwyższanie kwalifikacji odbywało się głównie w zakresie: prawa jazdy, kursów komputerowych, umiejętności specyficznych dla danego stanowiska pracy oraz kursów językowych, przy czym ankietowani uczyli się przede wszystkim języka angielskiego. W sposób jednostkowy proces ten dotyczył również kształcenia w dziedzinie sprzedaży, obsługi klienta oraz podstaw obsługi urządzeń biurowych. Natomiast przekwalifikowanie najczęściej dotyczyło sprzedaży i obsługi klienta oraz umiejętności specyficznych dla danego stanowiska pracy.

Ponadto celem podejmowanego procesu kształcenia było także (zgodnie z deklaracjami respondentów) zwiększenie szansy na podjęcie pracy oraz uzyskanie certyfikatu. Były to jednak pojedyncze odpowiedzi, gdzie dominowały kierunki kształcenia w postaci kursów komputerowych oraz kursy kształtujące umiejętności specyficzne dla danego zawodu.

Jak wynika z przedstawionej charakterystyki, nie odbiegała ona od powszechnie występującej w całym kraju, a więc i w województwie podkarpackim. Najczęściej bowiem bezrobotni kształcą się w związku z podwyższaniem ogólnego poziomu wykształcenia (kursy językowe i znajomości komputera) lub nabywają umiejętności, których posiadanie wydaje im się lub jest faktycznie niezbędne z punktu widzenia pracodawców (księgowość, umiejętności specyficzne dla danego stanowiska pracy). Trochę problemowe w świetle badań sytuacji na rynku pracy wydaje się kształcenie w ramach sprzedaży i obsługi klienta, tym niemniej z uwagi na to, że tego rodzaju powody były podawane jako przyczyny zwolnień, może są one słuszne.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>