Charakterystyka systemu wynagradzania w firmach międzynarodowych

Na wynagrodzenie składają się wszystkie płacowe i pozapłacowe korzyści uzyskiwane przez pracownika w zamian za wkład pracy w osiąganie celów firmy.2 Wynagrodzenie otrzymywane przez pracowników oddelegowanych do pracy za granicą (PCN) oraz pracowników pochodzących z krajów spoza obszaru działania firmy międzynarodowej (TCN) różni się od wynagrodzenia pracowników pracujących w kraju macierzystym firmy oraz pracowników kraju „gościnnego” (HCN). Podstawowa różnica polega na tym, że znaczną część wynagrodzenia PCN i TCN stanowią dodatki otrzymywane z tytułu pracy poza krajem zamieszkania. Wysokość dodatków powiązanajest z wysokością płacy otrzymywanej przez pracownika, ponieważ są one naliczane jako pewien procent wynagrodzenia zasadniczego. Czasami stanowią ściśle określoną, stałą kwotę, również zależną od poziomu wynagrodzenia. Wachlarz dodatkówjest bardzo zróżnicowany, a zasady ich stosowania zależą przede wszystkim od obowiązujących w tym zakresie przepisów, możliwości finansowych firmy oraz standardów życia w kraju, w którym pracuje oddelegowany pracownik. Generalnie można powiedzieć, że dodatki wypłacane są częściej PCN niż TCN.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>