Co składa się na kulturę osobistą?

Każde społeczeństwo zezwala jednostce na pewien margines oryginalności, na pewne odchylenia od ogólnie przyjętych wzorów. Ten margines może być szerszy lub węższy, zależnie od roli społecznej i pozycji, jaką jednostka zajmuje w zbiorowości.

Inny zakres swobody pozostawia się artystom, twórcom, uczonym, ludziom materialnie niezależnym, dziwakom, a inny, bardziej ograniczony, np. sędziom, nauczycielom, lekarzom, urzędnikom państwowym, ekonomistom, funkcjonariuszom policji, a także przedsiębiorcom. Twórcy zwłaszcza mają niejako zagwarantowaną swobodę do szerszego zakresu kultury osobistej, bo ich twórczość może wzbogacić kulturę zbiorową. A oto co składa się na kulturę osobistą:

– 1. Walory intelektualne, takie jak: sposób myślenia, rozumienie pojęć, sprawność procesów myślenia (analiza, synteza, uogólnienie, konkretyzowanie, abstrachowanie), inteligencja (rozumiana nie jako elokwencja, lecz jako zdolność, umiejętność przystosowania się do nowych, zmieniających się warunków życia i pracy):

– 2. Wrażliwość emocjonalna, np. współodczuwanie, współprzeżywanie, identyfikacja, zrozumienie, wyrozumiałość, tolerancja itp. Chodzi tu przede wszystkim o zdolność do wczuwania się w cudze stany uczuciowe:

– 3. Kierunkowy rozwój osobowości, obejmujący poglądy, postawy, przekonania, ideały życiowe oraz zawodowe itp.:

– 4. Postępowanie i zachowanie się, szczególnie:

– przestrzeganie dobrych obyczajów i manier,

– język, jakiego używamy w kontaktach z innymi,

– taktowne zachowanie wobec innych, okazywanie szacunku, zainte- resownia,

– gotowość niesienia pomocy,

– stosowanie godziwych metod działania:

– 5. Skuteczność działania i wytwory tej działalności. Niewątpliwie elementem kultury osobistej jest efektywność (skuteczność) postępowania i jakość wytworów będących rezultatem zachowania się i pracy jednostki:

– 6. Walory etyczne, inaczej uwewnętrznione zasady i normy postępowania społeczno-moralnego:

– 7. Dbałość o zdrowie i higienę osobistą:

– 8. Dbałość o wygląd i urodę:

– 9. Otwartość na kontakty z innymi ludźmi oraz umiejętność współdziałania i współżycia:

– 10. Umiejętność panowania nad swoimi emocjami i cechami temperamentu oraz poczucie humoru.

– Nie zapominajmy jednak o tym, że można być:

– wykształconym chamem,

– nieuczciwym moralizatorem,

– sadystą emocjonalnym,

– utopistą lub cynikiem,

– pedantem aż do bólu,

– arogantem, ignorantem,

– preferującym zasadę, że ”cel uświęca środki”,

– mądrym flejtuchem,

– kulturalnym niedołęgą życiowym,

– niedostępnym bastionem dla innych,

– nieobliczalnym partnerem.

Kultura zbiorowa nie jest sumą kultur osobistych

W potocznym, węższym znaczeniu, mówi się, że ktoś jest człowiekiem wysokiej kultury osobistej, to znaczy, że jest człowiekiem dobrze wychowanym i przestrzegającym skrupulatnie zasad obyczajności i nakazów grzeczności.

Kultura zbiorowa nie jest sumą kultur osobistych. Jest to ogół tych wytworów myśli i działań, wartości i sposobów postępowania, które zostały uznane i przyjęte przez zbiorowość i nabrały ważności dla jej członków, wyznaczając zachowania uważane za obowiązkowe, np. nakazy przyzwoitości, zasady współżycia, kryteria ocen estetycznych i moralnych itp. Nie wszystko więc z kultury osobistej członków staje się wspólnym dobrem całej zbiorowości. Wiele indywidualnych idei i pomysłów zarówno genialnych, jak i chybionych przepada i nie wchodzi do wspólnego systemu.

Szerszy układ przedmiotów, urządzeń czy też wyobrażeń, idei, przepisów i zasad powiązany funkcjonalnie z określonym elementem nazywamy kompleksem kulturowym. Np. budżet gminy jest niewątpliwie odrębną cechą kultury, podobnie jak budżet zakładu pracy, województwa czy państwa. Możemy również mówić o systemie finansów, o systemie ekonomicznym, o efektywności produkcji lub usług, o marketingu, o kredytach, o pieniądzu, o papierach wartościowych, o giełdzie, o recesji, o inflacji itd. Wszystko to składa się m.in. na ekonomiczny kompleks kulturowy lub samo w sobie stanowi taki kompleks spraw, problemów, instytucji, decyzji, przepisów czy wreszcie koncepcji i programów.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>