Formy organizacyjne w sferze zarządzania zasobami ludzkimi cz. II

Niektóre firmy przechodzą przez kolejne etapy omawianego procesu gwałtownie, podczas gdy inne ewoluują powoli, przez okres wielu lat. Część firm przyspiesza ten proces poprzez przejmowanie innych przedsiębiorstw, co prowadzi do pomijania pośrednich etapów rozwoju (np. zaangażowanie się bezpośrednio w produkcję eksportową poprzez przejęcie zagranicznej firmy, pomijając początkowy etap sprzedaży na rynki międzynarodowe, co przedstawiono na rysunku 1, rozdz. I). Ponadto nie we wszystkich firmach kolejność etapów rozwoju jest analogiczna jak w przedsiębiorstwach o międzynarodowym zasięgu – niektóre firmy mogą być determinowane przez zewnętrzne czynniki, takie jak działanie zarządu firmy (np. przekształcone w spółkę typu joint venture) czy propozycję wykupienia firmy. Celem tworzenia innych firm jest międzynarodowy rynek. Innymi słowy, ilość faz czy etapów rozwoju wraz z uzyskiwaniem statusu międzynarodowego może być różna w poszczególnych firmach. Z drugiej jednak strony, koncepcja procesu przejściowego jest użyteczna dla zilustrowania niezbędnych działań przystosowawczych, wymaganych od firmy dążącej do osiągnięcia międzynarodowego statusu. Z procesem przejściowym związane są adekwatne przekształcenia strukturalne, zmiany mechanizmów kontrolnych oraz odpowie- dnia polityka w zakresie ZZL. W poniższych podrozdziałach przedstawiono więc kolejne fazy specyficznego procesu przejścia od organizacji krajowej do globalnej oraz odpowiadające im formy usytuowaniajednostki ZZL w strukturze organizacyjnej firmy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>