Identyfikacja stanowisk pracy tymczasowej w przedsiębiorstwach

W pierwszym etapie, badania zostały skoncentrowane na próbie identyfikacji stanowisk pracy tymczasowej, dla których możliwe jest dokonanie kompetencyjnego opisu stanowiska, a w rezultacie również opracowanie standardów kwalifikacji.

Wśród przebadanych przedsiębiorstw pod kątem identyfikacji stanowiska pracy tymczasowej blisko 80% pracodawców zgłosiło, że ma takie stanowiska pracy. Natomiast, zdaniem 12% przedsiębiorców, w ich firmach nie ma stanowisk pracy, które można poddać standaryzacji. Dla 9% przedsiębiorców trudno było jednoznacznie określić, czy takie stanowiska w ich przedsiębiorstwach istnieją, czy też nie. W praktyce, wśród przedsiębiorców, którzy nie zadeklarowali posiadania takich stanowisk, duża część miała niewielką wiedzę na temat stosowania pracy tymczasowej (duża część pracodawców kojarzy pracę tymczasową z pracą sezonową).

Przedsiębiorstwa, w których znajdują się stanowiska pracy możliwe do standaryzacji, to w ponad 2/3 przedsiębiorstwa mające siedzibę na terenach miejskich, co odpowiada ogólnej strukturze przedsiębiorstw biorących udział w badaniu. Zatem, najwięcej takich firm znajduje się w miastach średnich, o liczbie mieszkańców 50-100 tys. mieszkańców – prawie 32%, ale równie znaczący odsetek stanowią firmy z miast 10-50 tys. mieszkańców. Stosunkowo duży odsetek firm deklarujących stanowiska pracy do standaryzacji, ma siedzibę na terenach wiejskich – jest to ponad 29%. Wynika to ze struktury przedsiębiorstw w województwie podkarpackim oraz struktury przedsiębiorstw biorących udział w badaniu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>