Indywidualne postawy beneficjentów

– Wziąwszy pod uwagę powyższe czynniki, można przyjąć, że:

– identyfikacja stanowisk pracy, przeznaczonych do standaryzacji certyfikacji wydaje się zgodna z największym – dotychczas obserwowanym – zapotrzebowaniem pracodawców,

– oczekiwania bezrobotnych w zakresie przyszłych kierunków kształcenia w niewielkim wprawdzie stopniu odpowiadają na potrzeby pracodawców, tym niemniej są oni na tyle zdeterminowani chęcią jej znalezienia, że nie powinno to mieć znaczenia dla dalszych działań projektu,

– aktywność edukacyjna osób poszukujących pracy jest potencjalnie tak duża, że powinni oni być skłonni do wzięcia udziału w dalszych działaniach projektu, przy czym warunki na które wskazują, a przede wszystkim konieczność ograniczenia obowiązków formalnych, wskazuje na kierunki działania organizatorów i wykonawców projektu,

– konieczna (z różnych względów) wydaje się szeroka akcja promowania zarówno założeń, jak i sposobu działania projektu, bowiem dotychczasowe zachowania pracodawców (brak znajomości pracy tymczasowej) oraz potencjalnych pracobiorców (doświadczenia w zakresie procesu uzupełniania kwalifikacji bądź przekwalifikowania, oraz porównywalnie złej oceny pracy tymczasowej jako formy zatrudnienia) wskazują na konieczność upowszechnienia dotychczasowych pozytywnych doświadczeń w tej dziedzinie,

– zidentyfikowane stanowiska pracy, nadające się do standaryzacji, jak również określenie wymagań kompetencyjnych dla każdego stanowiska mogą stanowić przesłankę dla podjęcia działań, mających na celu zweryfikowanie oczekiwań pracodawców względem innych stanowisk pracy, przy czym działania tego rodzaju powinny być przede wszystkim przedmiotem upowszechnienia rezultatów projektu.

Podsumowując, działania projektu, jak wszędzie, są uwarunkowane przede wszystkim przez indywidualne postawy beneficjentów. Tym niemniej czynniki, które warunkują te postawy, mogą mieć charakter przejściowy, możliwy do ograniczenia, przede wszystkim przez sposób postępowania wszystkich realizatorów projektu. Efekty realizowanych działań mają szanse znaleźć odzwierciedlenie w procesie upowszechnienia w skali makroekonomicznej oraz mogą przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu pewnych kategorii osób poszukujących pracy, co jest podstawowym założeniem podjętych procedur.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>