Internacjonalizacja zarządzania zasobami ludzkimi

Wymienione powyżej zmiany prowadzą m.in. do internacjonalizacji zarządzania zasobami ludzkimi, będącej w pierwszej kolejności konsekwencją internacjonalizacji działalności gospodarczej, rozumianej ogólnie jako rozszerzenie jej poza obszar danego kraju. Proces internacjonalizacji działalności gospodarczej może przebiegać w różnych formach, takich jak np.: podjęcie działalności eksportowo-importowej, sprzedaż licencji, międzynarodowy franchising, tworzenie wspólnych przedsiębiorstw (joint ventures), zakładanie filii za granicą, przejęcie przedsiębiorstwa w innym kraju lub objęcie w nim udziałów, utworzenie przedsiębiorstwa córki w innym kraju.1 Na rysunku 1 przedstawiono poszczególne fazy procesu internacjonalizacji firmy. Jak widać, proces ten, mimo iż wykazuje pewne prawidłowości, nie musi przebiegać w poszczególnych firmach jednakowo. Należy tu podkreślić, iż nie w każdym z wymienionych przykładów międzynarodowego zaangażowania się w działalności gospodarczej powstają istotne problemy personalne. Na pewno nie powstają one lub powstają tylko w ograniczonym stopniu przy prowadzeniu działalności w zakresie eksportu lub importu czy też ograniczeniu się do finansowych inwestycji. Waga problemów personalnych jest natomiast istotna przy tych formach międzynarodowej działalności przedsiębiorstw, które charakteryzują się przepływem personelu między różnymi krajami lub pozyskiwaniem pracowników z innych krajów do pracy wjedno- stkach organizacyjnych danego przedsiębiorstwa. Przykładem takich form internacjonalizacji działalności gospodarczej są międzynarodowe organizacje, powstające w wyniku przejęcia większościowych udziałów w firmie zagranicznej, założenia wspólnego przedsiębiorstwa lub też utworzenia firmy córki.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>