Istota i uwarunkowania strategii personalnej

Kreowanie unikalnej i trudno imitowalnej wiedzy oraz jej efektywne zastosowanie w procesach biznesowych, wymaga odpowiedniego podejścia do zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie. Skuteczna realizacja uniwersalnych celów w tej dziedzinie zarządzania, tj. zapewnienia organizacji kompetentnych pracowników oraz tworzenia warunków do osiągania przez nich wysokiej efektywności pracy, uzasadnia potrzebę praktykowania zarządzania zasobami ludzkimi nie tylko na poziomie operacyjnym, ale również na poziomie strategicznym. Treścią strategii personalnej powinno byc określenie portfela (profilu) kompetencyjnego zasobów ludzkich przedsiębiorstwa, które są niezbędne do realizacji jego misji i celu nadrzędnego oraz opracowanie programu niezbędnych działań, przy uwzględnieniu istniejącego potencjału społecznego organizacji oraz sytuacji w jej otoczeniu. Strategia personalna stanowi integralną częśc strategii zarządzania przedsiębiorstwem i w ogólnym ujęciu powinna byc zawsze ukierunkowana na rozwój w sferze kompetencji personelu i efektywności pracy.

Punktem wyjścia w procesie tworzenia strategii personalnej powinno być określenie misji w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi, sam proces zaś obejmuje następujące etapy: analizę otoczenia funkcji personalnej przedsiębiorstwa, analizę zasobów ludzkich pod kątem ich aktualnej wartości oraz potencjału rozwojowego, opracowanie scenariuszy strategicznych, ich ocena i wybór. Całość procesu zarządzania strategicznego zasobami ludzkimi dopełniają działania związane z implementacją programu strategicznego oraz bieżące monitorowanie i korygowanie go podczas wdrażania.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>