Odpowiedzialność cz. II

Odpowiedzialność cywilna może wynikać z winy ekonomisty, z tytułu ryzyka zawodowego lub też z zasad współżycia społecznego, np. obraźliwego traktowania klienta. Odpowiedzialność cywilna może dotyczyć sankcji innych niż odszkodowawcze, np. unieważnienie umowy. Od tradycyjnej odpowiedzialności cywilnej różni się odpowiedzialność cywilna gwarancyjna, która obciąża nie sprawcę, a inną osobę, np. zakład ubezpieczeń i nie ma charakteru sankcji.

– 2. Odpowiedzialność karna, odpowiedzialność sprawcy czynu społecznie niebezpiecznego, zabronionego pod groźbą kary przez ustawę w czasie jej obowiązywania. Według prawa polskiego ponoszą ją tylko osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Warunkiem odpowiedzialności karnej jest wina sprawcy umyślna, a przy pewnych przestępstwach również nieumyślna, np. lekkomyślność lub niedbalstwo. W prawie polskim nie istnieje odpowiedzialność karna zbiorowa, każdy odpowiada za swój czyn stosownie do rodzaju i stopnia swojej winy. Odpowiedzialność karną stosuje się za dokonanie przestępstwa i za jego usiłowanie.

– 3. Odpowiedzialność zawodowa to odpowiedzialność moralna, która może stanowić podstawę odpowiedzialności dyscyplinarnej lub służbowej. Obejmuje ona zachowania niezgodne z etyką zawodową lub przewinienia służbowe i w zakresie dyscypliny pracy. Każdy, kto ponosi jakąś odpowiedzialność, powinien mieć prawo wyboru zachowań oraz odpowiednie przygotowanie (kompetencje).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>