Opis stanowiska pracy

Drugim, obok identyfikacji samego stanowiska, elementem zmierzającym do opracowania standardów kwalifikacji zawodowych jest opis stanowiska pracy. Jest to pojęcie złożone i wieloznaczne. W latach poprzednich dominowało podejście do opisu stanowiska przez ukazanie poszczególnych zadań, które należy na danym stanowisku wykonać (McKenna, Beech 1997, s. 122). Takie podejście ogranicza się w efekcie do określenia zamkniętego katalogu obowiązków i odpowiedzialności na danym stanowisku, co powoduje sztywność procedur, jak również rodzi niebezpieczeństwo nieuwzględniania wszystkich istotnych charakterystyk (obowiązków i odpowiedzialności) danego stanowiska. Obecnie, dominującym podejściem jest opis stanowiska przez określenie i zdefiniowanie wyłącznie wymaganych kompetencji (kwalifikacji zawodowych), czyli zdolności i umiejętności, które powinny mieć osoby zatrudnione na danym stanowisku (Wodecka-Hyjek 2001, s. 83). Podstawową zaletą takiego podejścia jest możliwość elastycznego określania wymagań na dane stanowisko, w zależności od zmieniających się warunków, zarówno wewnętrznych (zmiana struktury organizacyjnej firmy, zmiany profilu działalności), jak również zewnętrznych (konkurencja, ograniczenia prawne itp.). Ponadto, kompetencyjny opis stanowiska umożliwia szybką identyfikację luk kom petencyjnych na danym stanowisku, tj. różnicy między poziomem kompetencji wymaganym na danym stanowisku, a poziomem kompetencji posiadanym przez pracownika zatrudnionego na danym stanowisku.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>