Organizacja typu D

Kultura ta zorientowana jest przede wszystkim na klienta. Charakteryzuje organizacje o „płynnej” strukturze, budowanej wokół procesów i stylu kierowania zorientowanym na przywództwo i zaangażowanie pracowników.

Charakterystyczny dla tej organizacji styl zarządzania sprawia, że przełożeni dobrze znają możliwości swoich podwładnych i dzięki temu z łatwością delegują uprawnienia i odpowiedzialność na najbardziej przedsiębiorczych. Przełożeni i podwładni, a także współpracownicy pozostają w relacjach partnerskich. Dzięki temu problemy komunikacyjne pojawiają się tu rzadziej niż w innych strukturach. Takie organizacje – zorientowane na osiągnięcia i wsparcie równocześnie – prowadzą do pełnego i samodzielnego angażowania się pracowników w wykonywane zadanie.

Analizując związek między strategią a kulturą organizacji, nie sposób nie zauważyć, że specyficzna kultura organizacji jest „produktem” strategicznego przywództwa. Strategiczne przywództwo wpływa na kulturę organizacyjną poprzez to, jak menedżerowie projektują struktury organizacyjne, jak delegują władzę oraz jak definiują relacje pomiędzy poszczególnymi funkcjami i zadaniami w obrębie funkcji.

Wybitni stratedzy posiadają zdolność „zarażania” swoją wizją współpracowników. Fundamentalną rolę odgrywa tu filozofia założyciela i rola naczelnego kierownictwa firmy. Bardzo wyrazisty przykład wpływu filozofii założyciela na kulturę i strategię przedsiębiorstwa stanowi przypadek MICROSOFT. Bill Gates miał zasadniczy wpływ na stworzenie w Microsoft pracoholicznej kultury przedsiębiorczości. Do dziś stara się utrzymać strukturę tak płaską, jak to tylko jest możliwe i deleguje władzę do małych zespołów, które kontrolują wszystkie zasoby potrzebne do zrealizowania projektu. W rezultacie stworzył kulturę przedsiębiorczości, w której menedżerowie eksperymentują i podejmują ryzyko. W miarę upływu czasu styl przywództwa założyciela jest przejmowany przez najbliższe otoczenie i zazwyczaj przyciąga do organizacji nowych pracowników, którzy reprezentują te same wartości.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>