Postawy przedsiębiorcze wśród bezrobotnych – kontynuacja

Populacja osób, które chciałyby prowadzić własną działalność gospodarczą wśród osób objętych badaniem kwestionariuszowym, była dość ograniczona, a w zasadzie występowały jedynie pojedyncze przypadki chęci aktywizacji zawodowej w ramach tego sposobu. Znacznie więcej – chociaż leż niewiele w porównaniu do ogólnej liczby bezrobotnych – zaobserwowano osób, które wcześniej, przed przejściem w stan bezrobocia, miały własne przedsiębiorstwo. Znamienne jest również to, że osoby poszukujące pracy prawie wcale nie zgłaszały zapotrzebowania na kursy kształcące umiejętność prowadzenia własnej firmy. Wszystko to sprawia, że konieczna jest chyba promocja postaw przedsiębiorczych wśród bezrobotnych, polegająca na zwiększeniu pomocy w zakładaniu indywidualnej działalności gospodarczej, która przeciwdziałałaby barierom, a eksponowała korzystne strony tego rodzaju aktywności zawodowej.

Niechęć do otwierania własnych firm jest bardzo widoczna wśród badanej populacji. Ponad 93% wszystkich ankietowanych nie wyraża nią zainteresowania (979 osób). Tylko niecałe 6% wyraziło gotowość utworzenia własnego stanowiska pracy (59 osób)20. Byli to przede wszystkim mężczyźni, mieszkańcy miast liczących od 10 do 50 tys. mieszkańców, osoby poszukujące pracy w wieku 2630 lat oraz legitymujący się wykształceniem wyższym.

Spośród wszystkich, którzy przewidywali możliwość podjęcia pracy na własny rachunek, prawie 80% zadeklarowało prowadzenie jakiejkolwiek działalności gospodarczej, przy czym nie wystąpiło w tym przypadku istotne zróżnicowanie populacji ze względu na płeć, wiek, miejsce zamieszkania, czy reprezentowany poziom wykształcenia (tabela 14),

Ponadto 13,6% respondentów nie podjęło jeszcze decyzji co do rodzaju przewidywanej działalności, a 3,4% chciałaby prowadzić zarówno działalność gospodarczą, jak i gospodarstwo rolne. Wypowiedzi te wskazują na dość enigmatyczne wyobrażenie o podjęciu pracy na własny rachunek, przy czym nawet tego rodzaju deklaracje muszą zasługiwać na pozytywną ocenę. Są bowiem przejawem, pierwszy sygnałem, możliwego rozwoju tej formy aktywności zawodowej. W związku z tym należałoby przewidzieć działania, które mogłyby wzmocnić postawy przedsiębiorcze, tym bardziej że znakomita większość ankietowanych wskazuje na konieczność uzyskania pomocy w zdobyciu wiedzy, dotyczącej prowadzenia tego rodzaju działalności poprzez organizację odpowiednich kursów lub szkoleń (78% tych, którzy chcieliby rozpocząć własną działalność gospodarczą). Byli to przede wszystkim bezrobotni mężczyźni, mieszkańcy miast (bez rozróżnienia ich wielkości), osoby poszukujące pracy w wieku 15-25 lat oraz ci, którzy posiadali wykształcenie zasadnicze zawodowe. Pozostali bezrobotni tego rodzaju pomocy nie potrzebowali.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>