Pracownik w swej roli – społeczne wymagania i zadania cz. II

Drugim komponentem roli społecznej, zawodowej jest jej pełnienie. Pełnienie roli to sposób, w jaki jednostka spełnia, realizuje oczekiwania społeczne zawarte w przepisie roli. W zależności od tego, czy spełnia je czy też nie, a jeśli tak to w jakim zakresie i w jakim stopniu, jest oceniana przez otoczenie, które do niej adresuje określony przepis roli. Pełnienie określonej roli (ról) jest jednym z najpełniejszych aktów kształtowania się i rozwoju osobowości człowieka. Jest jednocześnie wskaźnikiem dla otoczenia i samego siebie tego, kim się w kategoriach społecznych naprawdę jest.

Jeśli już określiliśmy istotę roli zawodowej i jej znaczenie, to zastanówmy się przez moment nad tym, jaką aktywność należy podjąć w kierunku dostosowania się do roli zawodowej.

Po zaakceptowaniu własnego wyboru (np. zakładu pracy i funkcji w nim) należy poznać oczekiwania, jakie pod naszym adresem są kierowane, a więc reguły i normy postępowania, zasady zachowania się. Właśnie ten etap rozpoczyna proces przygotowywania się i wrastania w przyszłą rolę zawodową. Otwiera on etap intensywnego kształcenia się, czyli zdobywania wiedzy, umiejętności, sprawności i nawyków oraz rozwijania się, kształtowania i utrwalania określonych poglądów, przekonań, postaw, zasad postępowania społecz- no-moralnego czy wreszcie ideałów życiowych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>