Rola systemu wynagradzania w firmach międzynarodowych cz. II

Jeżeli pracownicy firmy międzynarodowej różnią się pomiędzy sobą krajem pochodzenia (HCN, PCN, TCN) oraz pracują w oddziałach firmy zlokalizowanych w różnych krajach, wówczas system wynagradzania powinien być skonstruowany w taki sposób, aby zaspokoić potrzeby każdej z tych grup. Ponadto muszą zostać stworzone warunki, które pozwolą na realizację zasady sprawiedliwego wynagradzania pracowników wykonujących taką samą lub podobną pracę bez względu na kraj, w którym zlokalizowany jest oddział. Faworyzowanie określonej grupy (np. ekspatriantów) poprzez przyznawanie im wyższego wynagrodzenie może doprowadzić do zakłóceń i uniemożliwić realizację celów firmy.

Działalność firmy poza granicami kraju pociąga za sobą duże wydatki, na przykład na wynagrodzenie i utrzymanie ekspatriantów (PCN). Badania przeprowadzone wśród amerykańskich firm międzynarodowych wykazały, że koszt wysłania pracownika do oddziału zagranicznego jest 2 do 5 razy wyższy niż koszt zatrudnienia tubylca. Mając to na uwadze, firmy międzynarodowe powinny zaprojektować system wynagradzania w sposób, który zapewni im jak największą efektywność w zakresie kosztów.

Określając zasady polityki wynagradzania, firma musi rozstrzygnąć szereg zagadnień, wśród których najistotniejsze wydają się takie, jak:

– Co będzie punktem odniesienia przy określeniu wysokości wynagrodzenia dla PCN i TCN: struktura i poziom płac w krajach ich pochodzenia, w kraju macierzystym firmy międzynarodowej czy w kraju, do którego zostali oddelegowani?

– W walucie którego kraju będzie wypłacane wynagrodzenie (część lub całość) PCN i TCN? Jakie konsekwencje dla kosztów firmy będą miały wahania kursów walut ijaką politykę należy przyjąć, aby zapobiec ich negatywnym skutkom?

Jaki wpływ na wysokość i formę wynagrodzenia będą miały przepisy podatkowe kraju macierzystego PCN i TCN oraz kraju gościnnego? Jaką politykę należy w tym przypadku zastosować?

Jak konkretny sposób wynagradzania będzie wpływał na efektywność wszystkich pracowników firmy międzynarodowej oraz realizację wytyczonych celów strategicznych? Wyżej wymienione kwestie zostaną przeanalizowane w kolejnych częściach tego rozdziału.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>