Sytuacja na regionalnym i lokalnych rynkach pracy cz. II

– w przeprowadzonym badaniu kwestionariuszowym wystąpiła w wielu badanych dziedzinach, a w związku z tym poglądach, dominacja kobiet: musi to zatem stanowić szczególny wyznacznik realizowanego projektu, bowiem grupa ta występuje w nim jako beneficjenci ostateczni: wydaje się korzystne z tego punktu widzenia, że dokonany wybór stanowisk pracy dotyczy głównie pracy kobiet: może to w sposób pozytywny zaważyć na efektach realizowanych działań, czyli zatrudnialności kobiet w ramach pracy tymczasowej,

– podobnie beneficjentem ostatecznym projektu jest młodzież, która w badaniu kwestionariuszowym jest dość istotnie reprezentowana: działania projektu w odniesieniu do tej kategorii osób poszukujących pracy powinny koncentrować się na dostosowaniu kwalifikacji (posiadanych przez nie) do oczekiwań pracodawców,

– jak wynika z przeprowadzonych wywiadów, działania projektu nie powinny napotykać szczególnych trudności ze strony grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, które są brane pod uwagę, bowiem wykazują się one dość dużą aktywnością edukacyjną, zarówno w przeszłości, jak i potencjalną – deklarowaną w najbliższym czasie: jedyną przeszkodą może być wydłużenie okresu przeprowadzania badań kwestionariuszowych, bowiem rynek pracy ma charakter zmienny, a co za tym idzie, zmianie może ulec status osób w nich uczestniczących: jednocześnie należy podkreślić, że warunki realizacji projektu wykluczają możliwość wystąpienia barier związanych z ograniczeniem chęci do poszukiwania pracy („pracę powinni znaleźć urzędnicy w powiatowych urzędach pracy”),

– dość wysoka aktywność edukacyjna osób poszukujących pracy jest jednak w sposób istotny powiązana z ich dotychczasowymi kwalifikacjami oraz powszechnymi opiniami na temat umiejętności, których pracodawcy najczęściej od nich oczekują: z jednej strony może to stanowić barierę dla kształcenia tych osób w ramach projektu, jednak z drugiej – powodować skłonność do podejmowania kształcenia: wszystko zależeć będzie – jak się wydaje – od działań promocyjnych realizatorów projektu, a także od wybranych ostatecznie do certyfikacji umiejętności stanowisk pracy,

– konieczna wydaje się zmiana sposobu funkcjonowania instytucji rynku pracy: badanie kwestionariuszowe wskazało na nieodpowiedni zakres działań publicznych tej instytucji: zmiany w tej dziedzinie powinny przede wszystkim dotyczyć nawiązywania trój porożu mi en w celu zwiększenia zatrudnialności osób uczestniczących w aktywnych programach rynku pracy: szczególnie dotyczy to tych sytuacji, gdzie ofert pracy jest porównywalnie mniej: projekt w swoich działaniach jest przykładem dobrej praktyki, gdzie osoba poszukująca pracy traktowana jest podmiotowo, liczą się jej oczekiwania i preferencje,

– osoby poszukujące pracy nie znają formy pracy tymczasowej, z tego wynika ograniczona chęć do uczestnictwa w dalszych działaniach projektu: tym niemniej ich determinacja w poszukiwaniu miejsca pracy jest na tyle widoczna, że prawidłowo przeprowadzona akcja informacyjna może przyczynić się do pełnego zrealizowania wytyczonych zamierzeń.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>