Sytuacje trudne, konflikty i ich rozwiązywanie

Konflikt interpersonalny lub społeczny powstaje wtedy, gdy jeden osobnik lub jedna grupa przeszkadza innemu lub innej grupie w aktywnym dążeniu do jakiegoś celu, w dążeniu do realizacji określonego interesu. Tak więc konflikt w tym ujęciu zasadza się na sprzeczności celów interesów społecznych. Oto najczęściej obserwowane przyczyny konfliktów:

– rozbieżność pomiędzy deklaracjami a rzeczywistymi dążeniami (co innego mówię, a co innego robię),

– różnice (często znaczne) w systemach wartości (to co dla jednych jest cenne, dla innych nie ma wartości),

– różne systemy etyczne i odmienne normy postępowania moralnego (to, co dla jednych jest dobre, moralne, dla innych jest nieetyczne, złe),

– odmienne potrzeby wobec pracy, wobec obowiązków, wobec innych ludzi pracujących, wreszcie wobec wytworów ich pracy (dla jednych praca sama w sobie jest wartością, szanują innych ludzi pracujących i rezultaty ich pracy, dla innych praca jest złem koniecznym: tego typu ludzie rzadko potrafią uszanować trud zawarty w rezultatach ludzkiej pracy),

– zła organizacja pracy, współpracy i niewłaściwie funkcjonujący system informacji i wzajemnego komunikowania się w zakładzie pracy jak i z otoczeniem zewnętrznym,

– autokratyczny styl kierowania i zarządzania,

– rozbieżność interesów pracowniczych i właścicieli lub zarządzjących w ich imieniu,

– nieobiektywna ocena wykonania zadań, niekonkretny system opiniowania pracowników,

– rozdział nagród i premii, w tym niewłaściwy system nagród i kar, w którym nie docenia się motywacyjnej funkcji nagrody,

– niewłaściwy podział zadań wśród pracowników, a co za tym idzie i dóbr, złe, nieterminowe wykonanie pracy przez jedną ze współpracujących grup uderza w podstawowe interesy innych grup,

– różnice pozycji i prestiżu zawodu oraz wynagrodzenia i uprawnień socjalnych,

– łamanie przepisów prawa pracy, przepisów bhp, regulaminów wewnętrznych,

– nierzetelność, nieuczciwość, wypaczenia biurokratyczne oraz brak znajomości zasad i norm prawnych,

– niewłaściwa pod względem prawnym i ekonomicznym kooperacja z kontrahentami.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>