Zatrudnienie standardowe

Wyjątkiem jest program „Pierwsza Praca”, który w znaczący sposób zaktywizował absolwentów przede wszystkim szkól wyższych. Zatrudnienie standardowe to praca w pełnym wymiarze czasu, na czas nieokreślony. związanych z pracą tymczasową. Bezrobotni traktują bowiem tę formę jako gorszą z punktu widzenia zabezpieczenia społecznego oraz stałości podejmowanego zatrudnienia.

– Z uwagi na to, że pracodawcy w doborze pracowników kierują się przede wszystkim kwalifikacjami posiadanymi już przez osoby poszukujące pracy, należałoby w pierwszej kolejności uwzględnić ich preferencje dotyczące możliwości wykorzystania pracownika na wielu stanowiskach pracy (zawody uniwersalne). Podstawowe znaczenie w tym zakresie powinny mieć określone w ramach procesu standaryzacji i certyfikacji umiejętności nabyte przez bezrobotnych, które stanowić mogą punkt wyjścia do oceny ich przydatności w przewidzianych projektem szkoleniach.

– Cechy psychofizyczne osób poszukujących pracy powinny stać się elementem postępowania doradczego, które jest procedurą uzupełniającą do uzyskania pełnej spójności między ich oczekiwaniami, a potrzebami pracodawców.

Powyższe uwagi wskazują dość jednoznacznie na celowość realizowanych w projekcie działań, które powinny w znacznie większym stopniu przyczynić się do większego dopasowania struktury zapotrzebowania pracodawców na kwalifikacje osób poszukujących pracy. Nie mniejsze znaczenie ma w tym kontekście metoda aktywizowania osób poszukujących pracy, a mianowicie zatrudnienie tymczasowe, które to postępowanie może wspomóc akcję promowania elastycznych form zatrudnienia i organizacji pracy na obszarze województwa podkarpackiego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>