Czas na pracę – praca na czas

Powyższe założenia leżały u podstaw planowania badań w ramach realizacji projektu „Czas na pracę – praca na czas”. Celem jednego z etapów przeprowadzonych badań było określenie i zidentyfikowanie wśród pracodawców z sektora MSP stanowisk pracy wykonywanej w ramach pracy tymczasowej, które można poddać standaryzacji. Przez stanowiska nadające się do standaryzacji należy rozumieć takie stanowiska pracy, na których możliwe jest wykonywanie zadań w formie pracy tymczasowej, a które mają ściśle określone wymagania w zakresie kwalifikacji i umiejętności. Możliwość określenia stanowisk pracy nadających się do standaryzacji oraz przypisanie im określonych kwalifikacji i umiejętności pozwala z jednej strony pracodawcom na proste i skuteczne stosowanie pracy tymczasowej, a z drugiej strony stanowi istotny element realizacji projektu, który zakłada wybór 10 stanowisk pracy oraz określenie wymaganych dla nich standardów kwalifikacji. Na dalszym etapie realizacji projektu, opierając się na zidentyfikowanych stanowiskach oraz opracowanych dla nich standardach kwalifikacji, przygotowane zostaną indywidualne ścieżki szkoleniowe dla uczestników projektu w celu minimalizacji luki kompetencyjnej oraz przygotowania do podjęcia zatrudnienia na danym stanowisku w formie pracy tymczasowej. Organizacja przeprowadzonego badania została podzielona na 3 następujące etapy:

– identyfikację stanowisk pracy tymczasowej możliwych do standaryzacji,

– identyfikację barier i trudności w określeniu takich stanowisk pracy,

-określenie wymagań (kwalifikacji i umiejętności) na wybrane stanowiska możliwe do standaryzacji.

Określone wyżej etapy badania znalazły odzwierciedlenie w budowie i konstrukcji (kolejności pytań) narzędzia badawczego – kwestionariusza wywiadu. Poszczególne pytania zawarte w nim dostarczają odpowiedzi na określone cele badania.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>