Cztery główne podejścia do strategii korporacji międzynarodowej

Pisząc o strategii działania firmy na rynku międzynarodowym, A.K. Koźmiński zwraca uwagę, iż podstawowym problemem jest dokonywanie wyboru między zróżnicowaniem a standaryzacją sposobów uzyskiwania i utrzymywania przewagi konkurencyjnej na poszczególnych rynkach.5 Wychodząc z powyższego założenia można wyróżnić cztery główne podejścia do strategii korporacji międzynarodowej:

– zintegrowane strategie krajowe,

– zintegrowane strategie globalne przedsiębiorstw,

– zintegrowane strategie globalne korporacji.fi

Rodzaj orientacji strategicznej firmy ponadnarodowej jest istotnym czynnikiem określającym podejście do zarządzania zasobami ludzkimi w tychże firmach. Interesującym podejściem do budowania strategii zarządzania zasobami ludzkimi w firmie międzynarodowej jest przyjęcie za punkt wyjścia stopnia spójności między strategią korporacji jako całości (firmy matki) a strategią jej spółek w innych krajach. Owa spójność determinowana jest przez dwa zasadnicze czynniki: orientację strategiczną całej korporacji oraz rodzaj konkurencji międzynarodowej.7 W tym drugim przypadku można wyróżnić konkurencję multilokalną, charakteryzującą się niezależnością na poszczególnych rynkach działania danej firmy oraz konkurencję globalną, przy której warunki konkurencyjności w poszczególnych krajach są od siebie uzależnione.

Jeżeli zestawimy ze sobą typy otoczenia konkurencyjnego firmy międzynarodowej z dwoma podstawowymi rodzajami orientacji strategicznej, to otrzymamy w efekcie różne możliwe warianty stopnia spójności między strategią całej korporacji (firmy matki) i strategiami jej spółek, jak i spójności z lokalnym otoczeniem. Ilustruje to tabela 1.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>