Podejścia do budowania strategii persnoalnej

Strategia w sferze zarządzania zasobami ludzkimi powinna wspierać realizację nadrzędnej strategii firmy oraz uwzględniać czynniki sytuacyjne wewnątrz i w otoczeniu firmy. Relację tę można analizować, stosując różne, znane z literatury podejścia. Do najczęściej wykorzystywanych należą:

– model podstawowych strategii M. Portera, wyróżniający trzy strategie: przywództwa kosztowego, zróżnicowania i koncentracji:

– model cyklu życia organizacji, obejmujący fazy: narodzin, wzrostu, dojrzałości i schyłku:

– modele typu portfolio, w których porównuje się możliwości wzrostu oraz wymagane inwestycje w różnych obszarach funkcjonowania firmy.’

Można spotkać również inne propozycje ujęcia możliwych podejść do budowania strategii personalnej firmy. I tak np. Z. Szeloch wyróżnia cztery podejścia.4 Pierwszym z nich jest podejście klasyczne, wychodzące od analizy i oceny otoczenia oraz wnętrza przedsiębiorstwa i na tej podstawie przyjmujące określony program strategiczny w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi, będący odpowiednią kombinacją przedsięwzięć podejmowanych w ramach poszczególnych funkcji, składających się na proces zarządzania ludźmi w organizacji. Drugie podejście do strategii personalnej oparte jest o koncepcję łańcucha wartości M. Portera, w którym zarządzanie zasobami ludzkimi traktowane jest jako funkcja pomocnicza o charakterze przekrojowym, wspierająca łańcuch funkcji podstawowych. Trzecie podejście do pojmowania strategii personalnej wiąże się z koncepcją materialnych i niematerialnych zasobów strategicznych przedsiębiorstwa. Do tych ostatnich zalicza się m.in. zatrudnionych pracowników. Czwartym podejściem do strategii personalnej jest koncepcja zróżnicowanych wartości (dostarczonej, wyprodukowanej i wypadkowej). W podejściu tym strategia personalna ma w założeniu wspierać dostarczanie jak najlepszych wartości. Przedstawione powyżej podejścia do tworzenia strategii personalnej są częściowo komplementarne, częściowo zaś substytucyjne i mogą być wykorzystane w procesie tworzenia strategii personalnej dla konkretnej firmy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>