Dodatek za zwiększone koszty utrzymania (cost-of-living allowance) cz. III

W przypadku opłat związanych z użytkowaniem mieszkania firma może zastrzec sobie, że pokrywa je tylko do z góry ustalonej wysokości, a ewentualną nadwyżkę opłaca pracownik. Tak więc wysokość dodatku mieszkaniowego może być zmienna i zależeć od wysokości miesięcznych wydatków na zakwaterowanie lub może stanowić stalą kwotę, pokrywającą część ponoszonych przez pracownika kosztów. Dodatek jest okresowo rewaloryzowany, w zależności od wzrostu wydatków na mieszkanie.

Jeżeli pracownik otrzymuje rekompensatę z tytuł zwiększonych kosztów utrzymania {cost-of-living allowance), do których wliczono koszty zakwaterowania, oddzielny dodatek mieszkaniowy nie powinien być przyznawany. Może jednak zdarzyć się taka sytuacja, że wydatki na mieszkanie zakwalifikowane do dodatku za zwiększone koszty utrzymania zostały w znaczący sposób zaniżone, wówczas pracodawca może dopłacić różnicę.

Inną formą dodatku jest wynajęcie mieszkania przez firmę i oddanie go do dyspozycji oddelegowanego pracownika, przy czym firma pokrywa wydatki związane z jego użytkowaniem. Stosując wspomniane podejście pracodawca może pomniejszyć kwotę wynagrodzenia pracownika o koszty związane z wydatkami na mieszkanie (patrz tabela 3).7

Część firm międzynarodowych, szczególnie amerykańskich, pomaga oddelegowanym pracownikom wynająć lub sprzedać dotychczasowe mieszkanie, pomoc może obejmować pokrycie opłat dla agencji pośrednictwa, może również przybierać inne formy. Na przykład General Motors zachęca ekspa- triantów do zatrzymania mieszkania w kraju macierzystym. W tym celu zwraca pracownikowi przez okres sześciu miesięcy koszty związane z opłatami i/lub utraconymi zyskami z wynajmu, jeżeli lokal pozostanie niezamieszkany. Taka polityka ułatwia ekspatriantom powrót do kraju i zmniejsza problemy związane z repatriacją. Oczywiście w przypadku kontraktów długoterminowych nie jest odpowiednia. Z kolei Ford daje pracownikom możliwość wyboru pomiędzy trzema opcjami: program podobny do GM, z określonym górnym pułapem kwoty, do jakiej mogą być pokrywane koszty: gwarantowaną przez firmę kwotę na zakup domu: sprzedaż domu na zasadach leasingu.8

Badania przeprowadzone w 1997 r. na 700 firmach z USA, Australii, Kanady i Europy dowodzą, że istnieją znaczne różnice w podejściu do wypłacania dodatku mieszkaniowego, w zależności od kraju pochodzenia pracodawcy. Europejskie firmy międzynarodowe najczęściej wynajmują mieszkania i oddają je do dyspozycji pracownikom, którzy nie ponoszą z tego tytułu żadnych opłat (host-housingfree), jednocześnie nie odejmują kosztów zakwaterowania od kwoty wynagrodzenia.9 Odmienną politykę stosują firmy amerykańskie, co przedstawia tabela 1.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>