Firmy i wykorzysytwanie pracy tymczasowej cz. II

Wśród badanych firm dominowały przedsiębiorstwa stosunkowo małe. Ponad połowa (58%) przedstawicieli badanych instytucji zadeklarowała pracę w firmie zatrudniającej nie więcej niż 9 osób. Zdecydowanie mniej osób (29,0%) wskazało w tym kontekście na zatrudnienie między 10 a 49 osób czy między 50 a 249 osób (13%). Przeważają więc mikroprzedsiębiorstwa, przed przedsiębiorstwami małymi i średnimi. Spośród badanych instytucji aż 54% prowadzi działalność na terenie miast liczących więcej niż 10 tys. mieszkańców, stosunkowo znaczna liczba badanych firm MSP ulokowana jest na wsiach (30%), a jedynie 2% na obszarach małych miast i miasteczek (liczących nie więcej niż 10 tys. mieszkańców). Wśród firm dominują jednostki stosunkowo „młode” – najwięcej powstało w latach 90. (62%), ponad 1/4 (27%) już w obecnym stuleciu, jedynie 11% przedsiębiorstw założonych zostało przed 1990 r. Trzy czwarte badanych przedstawicieli MŚP (74%) prowadzi działalność przede wszystkim w sektorze usług, jedynie 1/5 (26%) koncentruje swoje działania w przemyśle lub budownictwie. Ponad połowa działa na rynku regionalnym lub lokalnym (55%), działalność o charakterze ogólnopolskim prowadzi 23%, zaś aktywność o charakterze międzynarodowym 20%. Zdecydowana większość spośród nich (59%) to przedsiębiorstwa osób prywatnych (własna działalność gospodarcza). Mniej liczna jest grupa spółek osobowych (25%) oraz spółek kapitałowych (14%).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>