Formy organizacyjne w sferze zarządzania zasobami ludzkimi

Problem lokalizacji i statusu jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za realizację funkcji z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi (ZZL) w strukturze organizacyjnej firmy należy rozpatrywać w przekroju kolejnych faz jej rozwoju, zwłaszcza w zakresie działalności międzynarodowej. Proces ten jest bowiem podstawowym czynnikiem determinującym kształtowanie się typowych modeli organizacyjnych w zakresie ZZL.

Większość firm przechodzi przez kilka etapów rozwoju organizacyjnego, w zależności od charakteru i zakresu ich międzynarodowej działalności. W miarę jak firmy się rozwijają, ich struktury organizacyjne także ulegają zmianom, głównie rozbudowie i rozczłonkowaniu, adekwatnych do tempa i zakresu ich wzrostu oraz zasięgu geograficznego działalności, a także uwarunkowanych koniecznością usprawnienia procesów koordynacji i kontroli w obrębie jednostek biznesowych. Firmy o zasięgu międzynarodowym nie powstają od razu. Przejście od stadium organizacji o znaczeniu krajowym do przedsiębiorstwa o zasięgu globalnym w ścisłym znaczeniu tego słowa stanowi długi i często skomplikowany proces, zawierający wiele różnorodnych etapów, co zostało przedstawione w rozdz. I na rysunku 1. Aczkolwiek sama analiza kształtowania się międzynarodowego charakteru firmy nie jest skomplikowanym procesem, należy zwrócić uwagę na różnorodność tego zjawiska w odniesieniu do poszczególnych firm.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>