Grafologia i rozmowa mutimodalna

W wywiadzie przeprowadzanym w oparciu o kompetencje szczególne znaczenie przywiązywane jest do samego procesu osiągania sukcesów przez kandydatów. Analizie poddawane są nie rezultaty, ale sposoby ich osiągania. Można by w ten sposób dotrzeć do rzeczywistych cech, umiejętności i doświadczeń kandydata, a następnie zestawić je z profilem wymagań.

W efekcie ciągłych poszukiwań najlepszych form wywiadów kwalifikacyjnych, na początku lat dziewięćdziesiątych pojawiło się nowe pojęcie: „rozmowa multimodalna”. Nowa forma rozmowy, coraz częściej stosowana, łączy elementy wielu innych dotychczas stosowanych rodzajów wywiadów kwalifikacyjnych. Składa się z części ustrukturalizowanej, zawierającej pytania dotyczące przebiegu kariery zawodowej, osiągnięć, zrealizowanych zadań i przedsięwzięć oraz zadań symulacyjnych rozwiązywania problemów. Zawiera również elementy informacyjne nt. firmy, stanowiska pracy, pracowników, kultury organizacji. Część wolna zawiera pytania stawiane przez kandydata.

Rozmowa multimodalna, w przeciwieństwie do poprzednio wymienionych rodzajów wywiadów, charakteryzuje się wyższą kompleksowością. Dzięki zastosowaniu większej ilości narzędzi można dokonać pełniejszej oceny kandydata, a zatem osiągnąć wyższą efektywność w stosowaniu tej metody. Doświadczenia ze stosowania tej metody wskazują, że efektywność rozmowy mul- timodalnej jest zbliżona do poziomu efektywności stosowania Assessment Center, natomiast koszty znacznie niższe. Dlatego metoda ta staje się coraz bardziej popularna i akceptowana przez praktyków zarządzania.

Grafologia -jest metodą wykorzystywaną w procesie selekcji, polegającą na analizie pisma odręcznego, na podstawie której, zdaniem jej zwolenników, można wykazać ukryte możliwości i zdolności badanej osoby. Metoda jednak budzi wiele kontrowersji. Z badań Levy-Leboyera wynika, że grafologia nie jest wiarygodną metodą. Z kolei Brytyjski Instytut Grafologii (The Bri- tish Institute of Graphologists) twierdzi, że analizy przeprowadzane przez wyszkolonych grafologów są na ogół uznawane przez klientówjako niezwykle dokładne i są porównywalne z innymi metodami oceny osobowości, takimi jak testy psychometryczne.8 Grafologiajako metoda selekcji najczęściej stosowana jest przez francuskie organizacje, rzadziej przez niemieckie i hiszpańskie. W innych krajach stosowana jest sporadycznie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>