Internacjonalizacja zarządzania zasobami ludzkimi cz. 2

Międzynarodowy wymiar zarządzania zasobami ludzkimi wyraża się w kształtowaniu instytucjonalnych, funkcjonalnych i instrumentalnych aspektów zarządzania zasobami ludzkimi pod wpływem czynników ekonomicznych, prawnych, kulturowych, występujących w miejscu lokalizacji wspólnych przedsiębiorstw lub zagranicznych oddziałów danego przedsiębiorstwa. Te właśnie czynniki, często odmienne od występujących w rodzinnym kraju, tworzą nową jakość zarządzania zasobami ludzkimi. Tworząc konkretne rozwiązania w tym obszarze zarządzania, należy pamiętać, iż występują tu trzy kategorie krajów i odpowiadające im trzy grupy zatrudnionych. Po pierwsze, kraj rodzinny danej organizacji i grupa pracowników tam zatrudnionych (parent-country nationals) – PCN: po drugie, kraj gościnny, w którym funkcjonuje firma-córka, zatrudniająca pracowników, będących obywatelami tego kraju (host-country nationals) – HCN: po trzecie, tzw. kraj lub kraje trzecie, w których firma lub firma córka prowadzi działalność gospodarczą, zatrudniając tamtejszych mieszkańców (third-country nationals) – TCN.2 Wszystkie te elementy tworzą specyficzną sytuację, w której dochodzi do rozwiązywania problemów personalnych, czego efektem są modyfikacje szczegółowych rozwiązań w tradycyjnych obszarach zadaniowych zarządzania zasobami ludzkimi, jak również nowe zadania. Przykładem takiego zadania może być przygotowanie i delegowanie personelu do pracy za granicą, we wspomnianych już odmiennych warunkach.

Modelowe ujęcie zarządzania zasobami ludzkimi w firmie międzynarodowej powinno uwzględniać podstawowe procesy w kontekście różnych krajów oraz różnych kategorii pracowników, co przedstawiono na rysunku 2.

Uwzględniając powyższe uwagi, można określić międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi jako proces zapewnienia organizacji, prowadzącej działalność gospodarczą w skali wykraczającej poza granice jednego kraju, odpowiedniej liczby kompetentnych pracowników oraz zapewnienia oczekiwanych zachowań, przy szczególnym uwzględnieniu prawnych, ekonomicznych i społeczno-kulturowych uwarunkowań krajów goszczących i trzecich. O skuteczności w tej dziedzinie zarządzania decyduje zdolność przedsiębiorstwa do umiejętnego zastosowania sprawdzonych w ojczystym kraju sposobów rozwiązywania problemów personalnych w odmiennych warunkach działania. Zarządzanie zasobami ludzkimi oznacza pojmowanie funkcji personalnej w kontekście strategii, struktury i kultury organizacji, które w korporacjach międzynarodowych odznaczają się również pewnymi specyficznymi cechami.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>