Kategorie wymaganych umiejętności według liczby powtórzeń

– 1 Znajomość obsługi komputera 19

– 2 Umiejętność obsługi klienta 12

– 3 Znajomość obsługi kasy fiskalnej 11

– 4 Wykształcenie kierunkowe 10

– 5 Znajomość technik sprzedaży 8

– 6 Praktyka 7

– 7 Znajomość branży 6

– 8 Znajomość języka obcego 6

– 9 Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku 5

– 10 Doświadczenie zawodowe 5

– 11 Praca w zawodzie przez minimum 1 rok 4

– 12 Uprawnienia zawodowe 4

– 13 Znajomość języka angielskiego 4

– 14 Znajomość obsługi urządzeń biurowych 4

– 15 Bardzo dobra znajomość komputera 3

– 16 Wykształcenie kierunkowe (gastronomia, hotelarstwo) 3

– 17 Umiejętności organizacyjne i planowanie pracy 3

– 18 Umiejętność pracy w zespole 3

– 19 Wykształcenie minimum zawodowe 3

– 20 Znajomość obsługi programu magazynowego 3

W przypadku cech psychofizycznych częstotliwość udzielanych odpowiedzi była znacznie niższa niż w przypadku umiejętności. W związku z tym znacznie mniej było powtarzających się odpowiedzi. Cech psychofizycznych, które zostały wymienione tylko raz, było 9, cech wymienionych dwa razy – 6, wymienionych trzy razy – 2 oraz wymienionych cztery razy – 4. Natomiast cechą psychofizyczną najczęściej wskazywaną przez przedsiębiorców była „komunikatywność”, którą wskazało aż 15 pracodawców. Następnymi w kolejności cechami były: „dyspozycyjność” wskazywana przez 11 przedsiębiorców, „łatwość nawiązywania kontaktów” wskazywana przez 9 pracodawców, „rzetelność” – 8, „solidność” – 6 przedsiębiorców.

Istotą przeprowadzonych badań była próba określenia wymagań – umiejętności i cech psychofizycznych na konkretne stanowisko. Zatem, każda z wyżej wymienionych umiejętności i cech została przyporządkowana do konkretnego stanowiska pracy. W przypadku stanowisk pracy, które zostały wskazane przez kilku pracodawców, do każdego stanowiska przypisane zostały umiejętności i cechy psychofizyczne, wymienione przez wszystkich pracodawców.

Proces identyfikacji i opisu stanowisk pracy pod kątem ich standaryzacji

Proces identyfikacji i opisu stanowisk pracy pod kątem ich standaryzacji jest procesem wieloetapowym i złożonym. Proces ten wymaga właściwego etapu przygotowawczego w celu określenia założeń badawczych, starannego przygotowania narzędzia badawczego oraz określenia próby badawczej, dobranej do specyfiki regionu. Duże znaczenie ma również sam proces badawczy, odpowiednio przeprowadzone badanie przez przeszkolonych ankieterów, od których zależy jakość otrzymanych wyników. Najistotniejszym etapem jest jednak analiza otrzymanych wyników pod kątem osiągnięcia celów, jakie zostały postawione badaniu.

Na podstawie przeprowadzonych badań na próbie 100 przedsiębiorstw z sektora MSP można wyciągnąć wiele interesujących wniosków. Po pierwsze, wśród wszystkich zbadanych przedsiębiorstw najwięcej stanowisk pracy możliwych do standaryzacji zidentyfikowanych zostało w przedsiębiorstwach działających w miastach o liczbie mieszkańców od 50-100 tys. oraz na terenach wiejskich, W przypadku pierwszej grupy przedsiębiorstw przyczyny należy upatrywać w posiadaniu dużego potencjału rozwojowego, dużej elastyczności w zakresie prowadzonej działalności oraz otwartości na różnego rodzaju rozwiązania usprawniające działalność firmy, w tym również w zakresie stosowania alternatywnych form zatrudnienia. Natomiast w przypadku przedsiębiorstw z terenów wiejskich przyczyna leży po stronie braku pełnej znajomości uwarunkowań pracy tymczasowej oraz w zgłaszanym zapotrzebowaniu głównie na zawody o niskich wymaganiach kwalifikacyjnych, stosunkowo proste do standaryzacji. Ponadto, największy udział wśród przedsiębiorstw zgłaszających posiadane stanowiska pracy możliwe do standaryzacji w stosunku do całkowitego udziału w grupie badanych przedsiębiorstw mają przedsiębiorstwa małe i średnie, czyli o liczbie pracowników powyżej 9. Znajdują się one zazwyczaj na wyższym poziomie rozwoju technologicznego i organizacyjnego w stosunku do przedsiębiorstw małych, wykorzystywana jest dużo większa różnorodność stanowisk pracy, w tym stanowisk wymagających wysokich kwalifikacji. Jednocześnie w przedsiębiorstwach większych stanowiska pracy mają bardziej jednoznacznie i ściśle określony zakres obowiązków, co umożliwia łatwiejsze określenie wymagań kwalifikacyjnych na dane stanowisko, a zatem łatwiejszą standaryzację takiego stanowiska. Potwierdzeniem tego może być również wskazanie jako głównej przyczyny braku posiadania stanowisk prac możliwych do standaryzacji malej wielkości przedsiębiorstwa lub niewielkiego zakresu jego działalności.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>