Kontrola personalna

Celem controllingu personalnego jest sterowanie osiąganiem celów w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi przez generowanie relewan- tnych informacji dotyczących w pierwszej kolejności, aczkolwiek nie tylko, kosztów i efektywności pracy oraz integrację procesów planistycznych i kontrolnych. Stanowi on system wczesnego ostrzegania poprzez identyfikację możliwych zagrożeń wewnątrz organizacji, jak i w jej otoczeniu, umożliwiając podjęcie niezbędnych decyzji personalnych we właściwym czasie.

Zarządzanie zasobami ludzkimi stoi wobec wielu nowych wyzwań, wynikających ze zmian zachodzących w otoczeniu i wnętrzu współczesnych organizacji. Na szczególne wyróżnienie zasługują tu: globalizacja, zmiany technologiczne w zakresie pozyskiwania, przetwarzania i przekazywania informacji, różnorodność kulturowa, rosnąca społeczna odpowiedzialność biznesu, rosnące znaczenie przedsiębiorczości w gospodarce, ukierunkowanie biznesu na potrzeby klienta. Można wskazać następujące tendencje zmian w układzie tych czynników:

– malejące znaczenie granic państw w określaniu obszaru działania poszczególnych organizacji:

– zmiany technologiczne, szczególnie w dziedzinie pozyskiwania, przetwarzania i przekazywania informacji, wpływają w coraz większym stopniu na sposób wykonywania pracy:

– rosnąca różnorodność kulturowa na rynku pracy stawia wyższe wymagania w zakresie elastyczności zarządzania ludźmi w organizacjach:

– malejące znaczenie i wpływ pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, tzw. niebieskich kołnierzyków, i formowanie się nowego typu pracownika, którego głównym atutem jest wiedza (knowledge workers):

– rosnące znaczenie przedsiębiorczości w gospodarce, wyzwalające również potrzebę kreowania postaw przedsiębiorczych wśród wszystkich zatrudnionych pracowników:

– coraz mocniejsze ukierunkowywanie działalności firm i poszczególnych ich jednostek organizacyjnych na zaspokajanie potrzeb klienta zewnętrznego i wewnętrznego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>