Krztałtwoanie warunków i stosunków pracy

Rozwój personelu, jako funkcja zarządzania zasobami ludzkimi, ukierunkowany jest na permanentne uaktualnianie wiedzy fachowej, nabywanie i doskonalenie umiejętności praktycznych oraz rozwijanie posiadanych zdolności i kształtowanie pożądanych postaw i zachowań pracowników. Swoim zakresem obejmuje takie działania, jak: określanie potrzeb szkoleniowych w poszczególnych komórkach organizacyjnych firmy, przeprowadzanie ocen pracowników pod kątem ich udziału w przedsięwzięciach szkoleniowych, planowanie i realizowanie programów szkoleniowych oraz monitorowanie ich efektów. W ramach funkcji rozwoju personelu realizowane są programy planowania karier zawodowych.

Wyodrębnienie funkcji kształtowania warunków i stosunków pracy w systemie zarządzania zasobami ludzkimi wynika stąd, iż całokształt relacji zachodzących w systemie społecznym organizacji, jak i występujące tam warunki pracy, w istotny sposób wpływają na osiąganie celów w tej dziedzinie zarządzania. Kształtowanie stosunków pracy obejmuje takie zagadnienia, jak m.in.: negocjowanie układów zbiorowych, indywidualnych umów o pracę, postępowanie w sytuacjach trudnych, konfliktowych, wzajemne relacje między różnymi grupami zawodowymi. Kształtowanie warunków pracy z kolei odnosi się zarówno do ustalania treści pracy na poszczególnych stanowiskach, jak i tworzenia warunków w sensie materialnym i społecznym dla efektywnego wykonywania pracy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>