Kwestie odnośnie pracy czasowej – ciąg dalszy

– W działaniach projektu – ukierunkowanych na zmniejszenie praktyk dyskryminacyjnych – konieczne wydaje się zwrócenie uwagi na możliwość ograniczenia tego typu działań, przez zwiększenie rangi przyznawanych certyfikatów. Powinno to przynieść efekt w postaci równego traktowania grup najbardziej narażonych na wykluczenie społeczne.

– Wyraźna dominacja na obszarach województwa podkarpackiego osób długotrwale poszukujących pracy, mimo że kategoria ta nie jest objęta bezpośrednimi działaniami projektu, wskazuje na konieczność uwzględnienia jej w dalszych procedurach. Nie unikniemy bowiem kontaktu z osobami poszukującymi pracy, charakteryzującymi się porównywalnie niewielką elastycznością zawodową, mającymi ograniczoną zdolność adaptacyjną, która jest właśnie wynikiem długotrwałego pozostawania bezrobotnym.

– W polskiej rzeczywistości gospodarczej wieś zawsze chroniła przed bezrobociem, zapewniając więcej miejsc pracy w proporcji do zasobów pracy. Z drugiej jednak strony, mieszkańcy wsi, którzy dotychczas rzadziej od mieszkańców miast stawali się bezrobotnymi, mieli porównywalnie mniejsze szanse na znalezienie pracy ze względu na niższe kwalifikacje oraz wiek. Problem ten zaczął odgrywać zasadniczą rolę na rynku pracy w momencie, w którym rolnictwo przestało być dostatecznie chłonnym pracodawcą. W województwie podkarpackim sytuacja osób bezrobotnych może stanowić problem przede wszystkim z uwagi na to, że stanowili oni zawsze większość. Wskazały na to również wyniki przeprowadzonych badań. Dlatego wydaje się niezbędne dostosowanie zakresu merytorycznego szkoleń oraz jakości kwalifikacji na nich zdobywanych do percepcji oraz nabytych dotychczas umiejętności tej kategorii bezrobotnych. Może to być jednak łatwiejsze w porównaniu do działań prowadzonych w skali makroekonomicznej, bowiem projekt ma charakter eksperymentu i działania w nich prowadzone mogą mieć charakter zindywidualizowany.

– W działaniach projektu należałoby więcej uwagi poświęcić działaniom doradczym, związanym z rozpoznaniem osobowości bezrobotnych (rozmowy kwalifikacyjne). Może to bowiem wpłynąć na zwiększenie stopnia identyfikacji osób zakwalifikowanych do projektu z jego działaniami.

– Z punktu widzenia potrzeb rynku pracy, realizowany projekt powinien wziąć pod uwagę charakter rynku pracy, a mianowicie, czy jest on jednorodny, czy też nie. Jednorodny pod względem możliwości zatrudnienia rynek pracy (zawody pochodzące z jednej bądź najwyżej kilku dziedzin działalności gospodarczej) daje bowiem możliwość absorbowania nadwyżek osób poszukujących pracy, wykształconych wąskoprofilowo. Natomiast w przypadku rynku niejednorodnego szanse na znalezienie pracy mają te osoby, których wykształcenie jest szerokoprofilowe. W ramach projektu wyznacznikiem sposobu postępowania powinien być proces standaryzowania i certyfikowania umiejętności, który powinien gwarantować bezrobotnym możliwość podjęcia pracy w ramach zatrudnienia tymczasowego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>