Najbliższe plany szkoleniowe bezrobotnych cz. II

Tylko 95 osób (9,1%) wyraziła gotowość uczestnictwa w proponowanych przez różne instytucje szkoleniach i kursach, przy czym jednocześnie 316 osób było niezdecydowanych (odpowiedź „trudno powiedzieć” dało 30,3% ankietowanych)l4. Mogą wprawdzie potencjalnie uczestniczyć w dalszych działaniach projektu, czyli zrealizować możliwy zamiar kształcenia w celu podwyższania lub uzupełniania kwalifikacji, jednak powinno to zależeć od tylko im znanych czynników. Deklaracje tego typu zgłaszali przede wszystkim mężczyźni, mieszkańcy miast liczących od 10 do 50 tys. mieszkańców, osoby poszukujące pracy będące w wieku 26-30 lat i nie mające wykształcenia zawodowego (niepełne średnie ogólnokształcące). Struktura ta wskazuje na szczególne zapotrzebowanie na kształcenie ludzi z małych i średnich miast, co świadczy o występującym na tych obszarach niedoborze oferty edukacyjnej. Dominacja mężczyzn w młodszych rocznikach wieku produkcyjnego dowodzi chęci znalezienia przez nich pracy, często w celu zapewnienia środków utrzymania młodej rodzinie. Podobnie zupełnie zrozumiały jest „pęd do wiedzy” bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych, które z punktu widzenia pracodawców stanowią podstawowy czynnik akceptacji pracownika na oferowane przez nich miejsce pracy.

Osoby poszukujące pracy, które zadeklarowały jednoznacznie uczestnictwo w szkoleniach w ciągu najbliższych 3 miesięcy, w znakomitej większości wskazały na podmiot kierujący na szkolenia, którym jest powiatowy urząd pracy. Odpowiedzi nie udzieliło 12 osób tj, 1,2% respondentów.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>