Polskie regulacje prawne w zakresie pracy czasowej

Ze względu na nowość polskich regulacji prawnych w zakresie pracy czasowej, liczba osób zatrudnionych w Polsce na bazie tej formy jest cały czas niewielka. W 2005 r. było to ok. 41 200 osób, co stanowiło jedynie 0,3% wszystkich pracujących. Stawia to Polskę w grupie takich krajów Unii Europejskiej jak: Słowacja i Słowenia, w których tylko 0,5% pracujących to pracownicy tymczasowi. Dla porównania w Wielkiej Brytanii jako pracownicy czasowi zatrudnionych było ok. 1 200 tys. osób, co stanowiło ok. 5% pracujących, zaś w Holandii i Belgii odpowiednio po 81 tys. i 168 tys. co stanowiło ponad 2% osób pracujących3. Jednocześnie można stwierdzić, iż Polska na tle krajów „starej” UE charakteryzuje się bardzo wysokim odsetkiem osób pracujących na podstawie nietypowych form zatrudnienia (23%). Jedyny kraj „starej” UE, w którym ten odsetek jest wyższy to Hiszpania (33%). Dla wszystkich krajów Unii Europejskiej (przed rozszerzeniem), których dane są dostępne, udział procentowy pracowników zatrudnionych na podstawie tego rodzaju umów wynosi niespełna 14%.4

Wydaje się, iż przyczyn masowego wykorzystywania w Polsce nietypowych form zatrudnienia (przy jednoczesnym nikłym rozwoju pracy tymczasowej) może być kilka. Jedną z nich może być podejmowanie pracy na podstawie atypowych form (przede wszystkim umowy o dzieło czy zlecenie) przez osoby, które jednocześnie zatrudnione są w innych (lub tych samych) zakładach pracy na pełny etat.5 Jest bardzo prawdopodobne, że część tego typu aktywności nosi charakter pracy na czarno. Pracodawcy zyskują dzięki temu tańszą siłę roboczą, gdyż wydatki związane z ubezpieczeniem społecznym nie obciążają pracodawcy stosującego nietypowe formy zatrudnienia, co jest istotne zwłaszcza przy wysokich kosztach pracy, takich jak w Polsce (w przypadku pracy na czarno koszt pracodawcy równy jest przychodowi pracownika)6. Pracobiorcy zaś zyskują wyższe (bo obniżone o ewentualne podatki) wynagrodzenie. W tym kontekście korzystanie z usług agencji pracy tymczasowej może spotkać się przy obecnym poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego Polski z oporem zarówno ze strony pracodawców, jak pracowników. Mimo potencjalnych problemów wydaje się, iż w naszym kraju praca tymczasowa ma jednak znaczne możliwości rozwojowe. Świadczy o tym choćby fakt, iż obroty oraz poziom zatrudnienia w jednej z największych działających w Polsce agencji pracy tymczasowej Work Service wzrastają (począwszy od końca lat 90.) z roku na rok o I00%.7

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>