Powody nieplanowania zatrudniania pracowników tymczasowych

Wśród 3 powodów nieplanowania zatrudniania pracowników tymczasowych, na pierwszy plan wysuwają się:

– nieznajomość specyfiki firmy przez pracowników tymczasowych (22 wskazań),

– niewiedza na temat tej formy zatrudnienia (18 wskazania),

– przekonanie, iż stanowiska wymagają wyspecjalizowanych umiejętności i szkoleń (15 wskazań),

-potrzeba zatrudnienia pracowników na okres dłuższy niż 12 miesięcy” (24 wskazania).

Pracodawcy zdecydowanie rzadziej podkreślali w tym kontekście brak lojalności pracowników tymczasowych wobec firmy, możliwość wykonywania przez pracowników „stałych” wszystkich niezbędnych zadań (po 12 wskazań) oraz to, że istniejący system zatrudniania sprawnie zaspokaja pojawiające się potrzeby kadrowe (13 wskazań). Mało istotnym czynnikiem, zniechęcającym pracodawców do zatrudniania pracowników czasowych, okazała się trudna sytuacja ekonomiczna uniemożliwiająca zatrudnianie nowych osób.

Jak wynika z przedstawionej charakterystyki, podobnie jak to miało miejsce wśród powodów dotychczasowego niezatrudniania pracowników czasowych, jednym z najważniejszych powodów nieplanowania zaludniania takich pracowników w przyszłości, jest brak wiedzy na temat tej formy zatrudnienia. Wskazuje to na konieczność prowadzenia działań promocyjnych w tym zakresie, w celu zwiększenia wykorzystania tej formy zatrudnienia. Jest to tym bardziej istotne, iż w przypadku pytania o najważniejszy powód niechęci zatrudnienia tego rodzaju pracowników przedstawiciele sektora małych i średnich przedsiębiorstw najczęściej wskazywali właśnie na swoją „niewiedzę dotyczącą tej formy zatrudnienia” (16 wskazań). Mniej odpowiedzi dotyczyło tego, że istniejące w firmie stanowiska wymagają wyspecjalizowanych umiejętności i szkoleń (1) wskazań) oraz braku znajomości specyfiki firmy przez pracowników czasowych (10 wskazań). Na dalszym planie znalazły się deklaracje uwzględniające potrzebę pracowników na okres dłuższy niż 12 miesięcy oraz dotyczące obaw o lojalność pracowników czasowych (po 4 i 5 wskazań). Pozostałe powody uzyskały po 3 lub mniej wskazań (tabela 5).

Stanowiska, na których planowane jest zatrudnienie pracowników czasowych

Natomiast ogółem w 40 firmach planuje się zatrudnić 430 pracowników tymczasowych, przy czym w zdecydowanej większości chodzi o zatrudnienie mężczyzn (346 osób). Pod względem wieku najbardziej preferowanymi pracownikami tymczasowymi okazały się osoby w wieku od 26 do 44 lat. Preferencje tego typu występują w przypadku 313 planowanych do zatrudnienia pracowników tymczasowych, a dotyczy to przede wszystkim zawodów związanych z budownictwem. Jedynie w 107 przypadkach wiek nie ma dla pracodawców większego znaczenia.14

Wśród stanowisk, na których planowane jest zatrudnienie pracowników czasowych na pierwsze miejsce wysuwają się te, które wiążą się z budownictwem. W zawodach cieśla, murarz i tynkarz planuje się zatrudnić po 95 osób. Trzy wymienione zawody obejmują więc łącznie 285 osób (tj. aż 66% spośród ogółu planowanych do zatrudnienia pracowników tego typu). Interesujący ponadto wydaje się fakt, iż zdecydowana większość stanowisk, na których planuje się przyjąć pracowników tymczasowych, nie wymaga wysokich kwalifikacji, wystarczy posiadanie wykształcenia zawodowego – przede wszystkim zasadniczego (w mniejszym stopniu średniego). Jedynie w przypadku 4 stanowisk konieczne wydaje się wykształcenie wyższe (inspektor d/s turystyki, księgowy, grafik komputerowy oraz pracownik administracyjno-biurowy). Na stanowiskach tego typu zatrudnienie znaleźć może 8 osób, co stanowi niecałe 2% spośród osób planowych do przyjęcia. Ze względu na specyfikę stanowisk, na których firmy planują przyjąć pracowników tymczasowych (głównie pracownicy fizyczni związani z budownictwem) !4 W UE średnia wieku pracowników tymczasowych w różnych państwach wahała się między 27 a 32 lata. Ponad 40% wszystkich pracowników agencji pracy tymczasowej nie przekroczyło 21. roku życia (Burgess, Connell 2002). dominuje zapotrzebowanie na mężczyzn, dla których przygotowano ponad 80% wszystkich miejsc pracy. Większe zapotrzebowanie na kobiety niż mężczyzn wyraźnie występuje w przypadku zawodów, do wykonywania których niezbędne jest posiadanie wykształcenia wyższego (tabela 6).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>