Proces derekrutacji personelu

Pod pojęciem derekrutacji rozumiemy proces mający na celu doprowadzenie do rozstania się przedsiębiorstwa z pracownikiem, a więc taki sposób zwolnienia pracownika, który zminimalizuje negatywne skutki utraty pracy dla samego pracownika oraz inne negatywne skutki zwolnienia pracownika oddziaływające na pozostałych pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwie.

Zwolnienia pracowników mają miejsce, kiedy np. likwidowane jest stanowisko (a) pracy w efekcie stwierdzenia nadwyżki personelu. Przyczyna zwolnienia tkwi w samych procesach reorganizacyjnych przedsiębiorstwa. Przyczyny derekrutacji mogą wynikać również z samej osoby pracownika. Należeć do nich mogą: niedostateczne wyniki pracy, niezadowalające oceny uzyskiwane np. okresowo, postępowanie pracownika niezgodne z obowiązującymi zasadami i uprawnieniami wynikającymi ze stanowiska pracy, postępowanie niezgodne z prawem.

Z derekrutacją mamy do czynienia również, kiedy pracownik sam chce odejść z firmy, np. gdy dotychczasowa praca nie spełnia jego oczekiwań, nie odpowiadają mu warunki pracy i wynagrodzenia, nie widzi możliwości rozwoju bądź z innych przyczyn leżących w sferze wolicjonalnej pracownika.

Konsekwencją powyższych sytuacji mogą być negatywne skutki, z którymi każde przedsiębiorstwo musi się liczyć. Jeśli pracownik odchodzi z własnej woli, powinien być to sygnał dla firmy nakazujący dokonanie analizy stanowiska pracy (zakresu obowiązków, wymagań kwalifikacyjnych, relacji służbowych, warunków pracy), a także realnego środowiska pracy, rzeczywistych formalnych i nieformalnych relacji pracowniczych, które je kształtują.

Doświadczenia przedsiębiorstw w zakresie derekrutacji wskazują, że zwolnienia indywidualne nie mają tak silnego oddziaływania ani też nie nastręczają tak wielu problemów jak zwolnienia grupowe. Stąd też decyzje o zwolnieniach mają miejsce w sytuacjach, kiedy wszystkie inne dostępne możliwości nie rozwiązują problemu. Jeżeli przewiduje się, że część pracowników może stać się zbędna, należy podjąć wcześniejsze działania na rzecz zmniejszania obsady i uniknięcia w ten sposób wymuszonych zwolnień.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>