Sformułowanie szczegółowych rekomendacji cz. II

Zgodnie z szacunkami może to być 2,4 min osób, co spowoduje, że w województwie podkarpackim stopa bezrobocia wzrośnie do 55, 8% (Pomianek i in. 2005, s. 9).

Kształcenie szeroko- bądź wąskoproftlowe jest konsekwencją zawartości merytorycznej programów kształcenia oraz nabywanych w trakcie procesu dydaktycznego umiejętności. Im szersze są pod tym względem treści programowe, tym potencjalnie łatwiej jest pracownikowi znaleźć miejsce zatrudnienia, co może wpływać w sposób decydujący na sytuację na rynku pracy. do oczekiwań beneficjentów, w dalszej kolejności zwielokrotnić efekty ich starań w poszukiwaniu pracy. Działania te bowiem mają charakter służący podejmowaniu decyzji przez bezrobotnych.

– Sformułowane wyżej postulaty powinny znaleźć odzwierciedlenie w odniesieniu do ostatecznych beneficjentów projektu, przy czym wydaje się konieczne uwzględnienie w działaniach specyfiki tej kategorii bezrobotnych, którzy bezskutecznie poszukują pracy ponad rok (bezrobocie długookresowe). Dotychczasowe programy realizowane w całym kraju nie przynoszą, jak dotychczas, pożądanych efektów. Projekt w tej dziedzinie może odegrać niebagatelną rolę, szczególnie ze względu na wypracowanie nowych form aktywizowania bezrobotnych.

– Pojawiające się często w porównywalnie krótkim okresie nowe możliwości zatrudnienia wymagają ukształtowania nowych jakościowo, do tej pory nie występujących na rynku pracy, umiejętności. W związku z tym należałoby się zastanowić nad opracowaniem szczegółowego modelu szkoleń, wiążącego zapotrzebowanie pracodawców z systemem działań edukacyjnych projektu. Być może przyczyniłoby się to w wielu przypadkach do ograniczenia niepewności co do dalszych losów beneficjentów realizowanego projektu.

– Zróżnicowana sytuacja mężczyzn i kobiet na regionalnym rynku pracy winna również zaowocować stosowaniem odmiennych narzędzi polityki rynku pracy. Pewną rolę w tej mierze powinny odgrywać szkolenia, ukierunkowane na zawody „męskie” i „kobiece”. W ten bowiem sposób można przeciwdziałać również zjawisku o znacznie szerszym zasięgu, jakim jest niewątpliwie dyskryminacja. Jest to tym ważniejsze, że dyskryminacji nie przeciwdziała wyraźnie wyższy poziom wykształcenia kobiet niż mężczyzn. Niezbędne jest zatem opracowanie systemu zachęt dla pracodawców w celu ograniczenia ich niechęci do zatrudniania kobiet.

– W rozwiązywaniu problemów na regionalnych rynkach pracy niezwykle ważnym zagadnieniem obecnie i w przyszłości może być promowanie elastycznych form zatrudnienia i organizacji pracy. Z dotychczasowych badań wynika, że nietypowe formy zatrudnienia i organizacji pracy w Polsce, a także w województwie podkarpackim są stosowane sporadycznie (Kryńska, red., 2003). Przeciwnikami wprowadzenia niestandardowych form pracy bardzo często są sami pracownicy i przedstawiciele związków zawodowych. Jest to związane z brakiem uregulowań prawnych większości tych form, co zapewniłoby pracownikom warunki zatrudnienia takie same, jak te, które mają osoby pracujące w formie standardowej26.,fcłak wykazały badania może to stanowić istotny czynnik ograniczający efekty realizowanego projektu, a zatem promocja tego rodzaju działań wydaje się niezbędna. Niezbędna jest też szeroka akcja informacyjna skierowana do osób poszukujących pracy w zakresie tak ogólnych, jak szczegółowych (prawnych) aspektów

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>