Strategie wynagradzania w firmie międzynarodowej

Sukces firmy na rynkach międzynarodowych zależy w znacznym stopniu od opracowania właściwej strategii wynagradzania, która pozwoli na realizację celów firmy w dłuższym okresie, ponieważ wynagrodzenie jest jednym z najbardziej skutecznych narzędzi, wpływających na kształt kultury organizacyjnej firmy oraz zachowanie i motywację pracowników. Budowanie efektywnej strategii wymaga przede wszystkim odpowiedzi na następujące pytania:

– Jaka jest wizja działania firmy?

– Dlaczego firma chce działać poza rynkiem lokalnym?

– Wjaki sposób zamierza to uczynić (jaka jest jej strategia)?

– Co to oznacza dla filozofii wynagradzania i wjaki sposób wynagrodzenie będzie wykorzystane?

– Jakie będą główne zasady konstruujące strategię wynagradzania w firmie?

Kolejność działań w procesie budowy programu wynagradzania przedstawia rysunek 1. W zależności od wizji i celów, jakie stoją przed firmą, możliwe są następujące podejścia do budowy strategii wynagradzania:

podejście wspierające odrębność lokalnych oddziałów,

– podejście wzmacniające jedność całej firmy (centralistyczne),

– podejście elastyczne, podkreślające jedność firmy przy równoczesnej autonomii oddziałów. nieje niebezpieczeństwo, że oddziały lokalne będą tworzyć zupełnie odmienne i sprzeczne programy wynagradzania, niesprzyjające ogólnej strategii firmy. Taka strategia hamuje mobilność kadry. W tym kontekście zasadne może być użycie formuły bilansowej do budowy pakietu wynagradzania PCN i TCN oraz formuły lokalnej do pozostałych pracowników.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>